Sidebar

21
říj, ne
31 Aktuality

V hodnocení vědy a výzkumu zaznamenala Katedra historie FF UJEP významný úspěch. S knihou Bez hranic. Umění Krušnohoří mezi gotikou a renesancí se ve spolupráci s Národní galerií v Praze a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy pracovníci fakulty pod vedením doc. Michaely Hrubé dokázali prosadit v široké konkurenci excelentních výsledků vědy a výzkumu napříč všemi vědeckými obory.

Publikace vznikla v rámci projektu Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí programu Ministerstva kultury na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Projekt byl řešen třemi desítkami severočeských a pražských badatelů v letech 2011–2015 a mapoval přeshraniční oblast Krušných hor v období vrcholného a pozdního středověku, tedy v době intenzivní obchodní a kulturní provázanosti Českého království a Saského kurfiřství. Význam publikace dle hodnotitelů tkví zejména ve snaze zachovat kulturní a duchovní paměť dnes zdevastované a často nenávratně zmizelé krajiny a položit tak základy pro další historický a uměnovědný výzkum. Hlavní přínos hodnotitelé spatřují zejména v komplexním pojetí publikace a mezioborové spolupráci badatelů.

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer