Sidebar

17
dub, so
28 Aktuality

Po loňském úspěchu několika žádostí o akreditaci má Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem další důvod k radosti. Návrh bakalářského studijního programu Politologie, který vychází ze stávajícího studijního oboru Politologie a dále jej rozvíjí na základě doposud získaných zkušeností, byl úspěšně akreditován na dobu deseti let!

Hlavní inovací je umožnění studovat politologii nejen v rámci sdruženého studia s dalším oborem, jako tomu bylo dosud, ale jako samostatný obor. Svým konceptem reaguje nový studijní program na obecný požadavek užší specializace a potřeby získání širší škály teoretických a zejména praktických dovedností a kompetencí pro výkon budoucího zaměstnání. Návrh je zároveň podpořen zpětnou vazbou a doporučeními vyplývajícími z diskuzí s absolventy stávajícího dvouoborového studia Politologie. Rovněž také reflektuje rychlý rozvoj a profilaci vědecko-výzkumného zaměření členů katedry v posledních letech.

„Při inovaci studijního programu jsme, samozřejmě, museli brát v úvahu akreditační standardy a další existující normy, ale snažili jsme také co nejvíce reflektovat zpětnou vazbu od studentů a absolventů, stejně jako aktuální výzkumné zaměření členů katedry. Obojí se odráží například v lepším propojení studia na aktualizované povinné a volitelné předměty státní závěrečné zkoušky,“ říká garant studijního programu doc. Pavel Maškarinec.

Filozofická fakulta UJEP se již těší na příští studenty!

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer