Sidebar

30
říj,
27 Aktuality

V pondělí 13. července 2020 v 15 hodin proběhlo na FF UJEP slavnostní předání certifikátů absolventkám kurzu DLL (Deutsch Lehren Lernen – „Naučit se učit němčinu“), realizovaného v rámci studia učitelství na KGER ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze (GI).

Certifikát, který za UJEP podepisuje paní děkanka, přijel předat osobně zástupce ředitele Goethe institutu v České republice a vedoucí jazykového oddělení pro střední a východní Evropu Dr. Knut Noke, který tento záměr od samého počátku bezvýhradně podporoval.

Minulý rok v červnu uzavřela FF UJEP na podnět Katedry germanistiky (KGER) po předchozí dlouhodobé přípravě a jednáních s Goethe institutem "Dohodu o spolupráci při vzdělávání a dalším vzdělávání vyučujících německého jazyka a při podpoře německého jazyka v Česku".

„Ústecká katedra je první a jediné pracoviště v celé České republice, které na základě této dohody implementuje vybrané kurzy DLL do svých studijních plánů v rámci akreditací a zprostředkovává tak svým studujícím nejen zcela nové zkušenosti, ale zejména inovativní metody ve výuce německého jazyka,“ uvedla doc. Renata Cornejo, která stála před lety u zrodu této myšlenky a pod jejímž vedením vykrystalizovala až do dnešní podoby.

„S ústeckou germanistikou spolupracujeme intenzivně již řadu let a integraci našich nejkvalitnějších výukových materiálů z oblasti výuky němčiny jako cizího jazyka do studia budoucích učitelů považujeme za velmi významný krok,“ zdůraznil dr. Noke a dodal: „velice si ceníme vstřícnosti ústeckého pracoviště a těší nás, že kurz má už své první absolventy“.

K slavnostnímu předání prvních certifikátů vedla nelehká cesta spojená s dlouholetou přípravou: „Nejdříve bylo potřeba pro vedení těchto kurzů odborně vyškolit na Goethe Institutu naše vlastní tutorky, které poté musely původní koncepci kurzů DLL adaptovat na naše vysokoškolské prostředí tak, aby mohly být nabízeny studentům v rámci jejich regulérní výuky oborové didaktiky,“ upřesnila doc. Cornejo.

Dvousemestrální pilotní kurz, realizovaný v tomto akademickém roce pod vedením tutorek Mgr. Moniky Růžičkové a Mgr. Andrey Frydrychové, úspěšně zakončilo celkem 13 ústeckých studentek učitelství. Pro jeho realizaci byl zvolen z celkem 12dílné řady modul DLL2 „Jak učit němčinu jako cizí jazyk?“, ve kterém se studující seznamují s didakticko-metodickými principy výuky němčiny jako cizího jazyka a za pomoci rozboru videoukázek praktické výuky reflektují vlastní proces učení se cizímu jazyku. Součástí je i příprava vlastního projektu.

„Celý kurz probíhá formou blended learning, což znamená, že část výuky je vedena online přes Moodle platformu Goethe Institutu, část výuky je prezenční. Co se mi na DLL líbí zejména, je výměna zkušeností. Někteří studující již vyučují na školách, a tak mohou sdílet své zkušenosti nejen mezi sebou, ale i s těmi, kteří praxi na škole ještě nemají,“ uvedla Mgr. Frydrychová.

Online prostředí se ukázalo být výhodné nejen vzhledem k omezení prezenční výuky v souvislosti s koronavirem, ale zejména proto, že studující dostávají zpětnou vazbu k plnění svých úkolů téměř okamžitě.„Osvojení znalostí a nových kompetencí je tak intenzivnější a rychlejší než v klasické formě výuky. Jak se ukazuje z odezvy studujících, investovaná energie se vyplatila a kurz je hodnocen velmi pozitivně,“ dodalaMgr. Růžičková, koordinátorka výuky kurzů DLL na KGER.

Na základě evaluace pilotního kurzu je plánována jeho optimalizace tak, aby mohl být nejpozději od akademického roku 2021/22 nabízen jako součást studijního plánu nově akreditovaného jednooborového studia Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy v kombinované a prezenční formě.

„Slibujeme si od tohoto kroku především lepší propojení teorie s praxí a celkově pak výrazné zkvalitnění přípravy budoucích učitelů. Certifikát o absolvování příslušného kurzu DLL ve spolupráci s Goethe institutem je bonusem navíc, který bude, jak doufáme, nejen zaslouženou odměnou pro naše studenty, ale i motivací pro potencionální zájemce o studium učitelství k volbě právě naší univerzity,“ dodala vedoucí katedry doc. Hana Bergerová.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer