Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

V úterý 10. 12. 2019 děkanka filozofické fakulty udělila ceny, kterými poděkovala za mimořádné pedagogické, vědecké a studijní výsledky kolegů a kolegyň z řad akademických pracovníků i studentů fakulty.

Prof. Hrubá vyjádřila dík všem oceněným za jejich práci a výsledky, kterých dosáhli. Zdůraznila zároveň, že si váží všech kolegů a kolegyň, kteří dělají svou práci dobře a ku prospěchu fakulty i celé univerzity. Oceněným poté gratulovali i členové a členky akademické obce fakulty, která se sešla na tradičním vánočním posezení. Ceny děkanky za rok 2019 převzali:

doc. Hana Bergerová, Dr.: Cena děkanky za mimořádné výsledky v oblasti pedagogických aktivit.

Společně s Hanou Bergerovou si letos připomínáme třicetileté výročí její práce na ústecké katedře germanistiky. Paní docentka za dobu svého působení odvedla více než jedno sto úspěšně obhájených prací a je autorkou několika učebních pomůcek zaměřených zejména na německou frazeologii a její využití ve výuce německého jazyka. V současnosti působí jako vedoucí katedry germanistiky. Nelze též opomenout, že v letech 2012 až 2019 pracovala jako proděkanka pro studium FF UJEP.

Mgr. Tomáš Velička, Ph.D.: Cena děkanky za mimořádný počin v oblasti vědecké a další tvůrčí činnosti.

Tomáš Velička se systematicky věnuje chodu písařských kanceláří a jejich produkci v pozdním středověku, zemím Koruny české a regionu severozápadních Čech. V roce 2018 mu vyšla ceněná monografie Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku. V listopadu tohoto roku zorganizoval na naší fakultě mezinárodní konferenci k tématu Pozdní středověk v zeměpanských kancelářích střední Evropy: nové cesty i dávné tradice, které se zúčastnilo mnoho významných vědeckých osobností.

Bc. Roman Švec, DiS.: Cena děkanky za mimořádný počin v oblasti studijních aktivit.

Roman Švec vedle svého studia pracuje od roku 2016 v Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, odborném pracovišti katedry historie FF UJEP, kde je zapojen do pětiletého projektu NAKI: Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele. Spolupracuje také na projektech smluvního výzkumu, zejména na stavebně-historických průzkumech památkově chráněných objektů. Jako konzultant se také podílí na výukových aktivitách, zejména při vedení odborných studentských praxí prvních ročníků bakalářského studia.

Jaroslav Vyčichlo: Cena děkanky za mimořádný počin v oblasti vědecké a další tvůrčí činnosti.

Jaroslav Vyčichlo studuje kombinovanou formu oboru Dokumentace památek a je mimořádně aktivní postavou v procesu záchrany a obnovy kulturního dědictví západních Čech. Z širokého spektra jeho aktivit je na tomto místě případné vzpomenout autorství internetové topografické encyklopedie Karlovarského kraje, jež nese název Památky a příroda Karlovarska, a rovněž vedení Spolku pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska. Jaroslav Vyšichlo se z pracovních důvodů nemohl dnešního ceremoniálu osobně zúčastnit, cena mu bude předána dodatečně.

Mgr. Lucie Pilzová: Cena děkanky za mimořádný počin v oblasti vědecké a další tvůrčí činnosti.

Lucie Pilzová se dlouhodobě věnuje výzkumu bleskových povodní v meziválečném období. Zapojila se do mezifakultního projektu s názvem Krajina patří vítězům. Enviromentální dějiny severozápadních Čech, který sleduje historické, geografické i ekonomické aspekty vývoje krajiny. V rámci Celostátní studentské vědecké konference Historie 2019 na půdě Masarykovy univerzity v dubnu tohoto roku úspěšně obhajovala svou studii Povodeň na Teplicku v roce 1927. Společenská reflexe a strategie zmírňování škod.Mgr. Pilzová se z pracovních důvodů nemohla dnešního ceremoniálu osobně zúčastnit, cena jí bude předána dodatečně.