Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2019 se v prostorách Filozofické fakulty UJEP konala mezinárodní konference zabývající se pozdně středověkými kancelářemi v německé části Svaté říše římské a v zemích Koruny české.

Jednalo se po delším čase o podobné vědecké setkání, neboť problematika není ve středoevropském diplomatickém bádání příliš akcentována.

Úvodního slova se ujal prof. Ivan Hlaváček (Univerzita Karlova), který nastínil základní problémy pozdně středověké diplomatiky spočívající především ve vyrovnání se s přibývajícím množstvím pramenů a z toho vyplývající užití adekvátních metod. Setkání se zúčastnily na dvě desítky předních odborníků z České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska, kteří diskutovali o rozličných tématech spojených s administrativní písemnou kulturou, která vznikala na dvorech českých Lucemburků, míšeňských Wettinů, bavorských Wittelsbachů, hrabat z Cilly, rakouských Habsburků a dalších. Pozornost byla věnována rozličným aspektům této problematiky. Stranou nezůstalo ani rozvažování nad potenciálem moderních informačních technologií a jejich využitím v této oblasti. Všechny sekce byly doprovázeny živou diskuzí, která připomněla, že se jedná o nevýsost aktuální téma s mnohými přesahy do sousedních disciplín. V konferenčním shrnutí připomněla prof. Ellen Widder (Universität Tübingen) řadu otázek, které doposud v rámci tohoto diskurzu nebyly kladeny a které mohou bádání posunout dále. Celkově je třeba vědecké setkání hodnotit velmi pozitivně a lze vyjádřit rovněž potěšení nad tím, že se na naši fakultu podařilo přilákat množství významných osobností zabývajících se středověkou diplomatikou.