Sidebar

12
srp, st
17 Aktuality

Minulý týden ve středu dne 19. června byla na 5. řádném zasedání Akademického senátu Filozofické fakulty UJEP zvolena kandidátka na jmenování děkankou prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Ve volbě, ve které byla jedinou kandidátkou, získala plnou podporu všech senátorů AS FF UJEP.

V následujících čtyřech letech tak bude nadále stát v čele vedení Filozofické fakulty UJEP.

Michaela Hrubá vystudovala obor dějepis-český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. V roce 2001 složila státní doktorskou zkoušku na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK v Praze v oboru pomocné vědy historické. V roce 2009 prošla habilitačním řízením na FF JU v Českých Budějovicích v oboru České dějiny, úspěšně proběhlo také její jmenovací řízení na Univerzitě Pardubice a v roce 2018 se stala profesorkou.

Odborně se zaměřuje na problematiku starších českých dějiny, zejména výzkum kulturních a sociálních dějin pozdního středověku a raného novověku, a to především dějin měst a městské společnosti s akcentem na genderové aspekty, každodennost a zpřístupňování městských pramenů. Pozornost zaměřuje též na regionální dějiny severozápadních Čech a specifika vývoje příhraniční oblasti v kulturním, sociálním i hospodářském kontextu vývoje českého státu.

Jako priority svého funkčního období 2019–2023 si Michaela Hrubá vytklapředevším přípravu strategického záměru fakulty na léta 2021-2025, jehož součástí budou i opatření podporující další rozvoj pracovišť fakulty a důraz na excelentní výzkumnou činnost i mezinárodní spolupráci. V neposlední řadě se chce paní děkanka zaměřit i na tzv. třetí roli univerzity v podobě aktivní účasti na celospolečenském dění.