Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům prostřednictvím cyklu odborných přednášek metodologické postupy, aktuální problémy a nejnovější zjištění oboru.

Uplynulé přednášky letního semestru 2018/2019

Nové objevy v antické Etrurii a výzkum českých archeologů v okolí etruských Tarquinií

13. 2. 2019 | 15:00 | FF A 306
PhDr. Martin Trefný, Ph.D.

Fotogalerie

Přednáška seznámí posluchače s nejvýznamnějšími objevy etruské archeologie. Ty byly učiněny během posledních ca 15 let a významným způsobem změnily pohled na etruskou kulturu – nejvýznamnější předřímskou civilizaci západního Středomoří. Přednáška rovněž představí práci českých etruskologů na území antických Tarquinií a v jejich okolí. V oblasti tohoto významného etruského centra vedou čeští archeologové mezinárodní vědecký tým, jehož členové pocházejí rovněž z Itálie, Německa a Slovenska.

PhDr. Martin Trefný, Ph.D. Zabývá se archeologií doby železné, zejména její starší části, ve střední Evropě a antickém Středomoří. Orientuje se zejména na výzkum různých forem vzájemných vztahů obou oblastí. Z klasických oborů je aktivní na poli etruskologie či antického vázového malířství. Se svými studenty z Ústavu dějin křesťanského umění KTF UK Praha a s kolegy z dalších českých badatelských institucí vede český výzkum etruského osídlení v blízkosti antického města Tarquinie. Kromě své domovské univerzity externě působí na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Fridrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg v Bavorsku. Je ředitelem Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, kde se zabývá regionální prehistorií.

Erasmus

20. 2. 2019 | 15:00 | FF A 306
Mgr. David Tomíček, Ph.D. a přátelé

Fotogalerie

Autentické příběhy a zkušenosti studentů a studentek, kteří vyrazili na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+. Praktické informace, rady a typy. Seznámení s možnostmi tohoto programu, odpovědi na položené otázky.

Vincenz Pilz – rakouský Michelangelo z Čech

27. 2. 2019 | 15:00 | FF A 306

Mgr. Josef Rybánský (Oblastní muzeum v Děčíně, pobočka Varnsdorf)

Fotogalerie

Přednáška nabízí průřez dílem významného sochaře 19. století, který upadl téměř v zapomnění, i přestože se svým dílem výrazně spolupodílel na formování vzhledu hlavního města Rakousko-uherské monarchie ve druhé polovině 19. století. Především díky tvůrčí spolupráci s dánským architektem Theofilem Hansenem vytvořil Pilz několik zásadních děl – Neptuna na budově Burzy a osm bronzových kvadrig na střeše vídeňského parlamentu.

Dobrá sousedství: Drážďany – Čechy – Praha

6. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

Dr. phil. Justus H. Ulbricht

Fotogalerie

Vlastně žijeme velice blízko sebe a spojují nás zčásti po staletí trvající vztahy. Ale 20. století zatížilo a změnilo nejen naše země, nýbrž také sousedství mezi Saskem, Čechami a Čechy. Více než půl století míru a pokoje nám nyní přináší nové impulsy a zkušenosti vzájemného soužití. Kritický náhled na naše společenství, na život po obou stranách hranice a na aktuální vnímání dějin tím ale v žádném případě nepozbývá smyslu. Právě teď máme šanci nahradit klišé znalostmi a projekce společnými zkušenostmi.

Pod dohledem Old Joea aneb střípky ze stáže na University of Birmingham a z poznávání Anglie a Walesu

13. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

Fotogalerie

Přednáška bude věnována měsíčnímu pobytu na University of Birmingham a to nejen z perspektivy možností výzkumu a studia na prestižní univerzitě, ale zároveň přiblíží druhé největší město Velké Británie a nahlédne též do dalších částí Anglie a Walesu. Vše s bohatým fotografickým doprovodem.

Paralelní světy: měnící se společnost a měnící se regiony

20. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Fotogalerie

Přednáška je zaměřena na představení podnětů historické a tzv. nové regionální geografie k pochopení podstaty problémů vývoje a rozvoje regionů Česka. V posledních více než čtyřech desetiletích jsme v geografii svědky proměn klíčových geografických konceptů (např. region, místo, krajina). Reflektuje česká geografie tyto změny? Nebo jsme stále v zajetí tradiční vlastivědy a regionální geografie první poloviny 20. století? Proč je při hodnocení regionů třeba zvažovat měnící se časoprostorové a společenské kontexty jejich vývoje?

Doprovodná akce k výstavě Regiony v čase a prostoru, která bude mít dernisáž ve stejný den od 14:30 ve foyer FF.

Mezi inspirací a averzí: Významní Češi a jejich vztah k habsburské monarchii a německé kultuře a jazyku

27. 3. 2019 | 15:00 | FF A 306

Dr. phil. Wolfgang Schwarz

Fotogalerie

Přednáška představuje biografie prominentních českých osobností se zvláštním zřetelem na jejich vztah k německé kultuře a jazyku, příp. k habsburské monarchii. Při tom se střídají inspirace a averze a pozitivní i bolestné zkušenosti. Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera (Adalbert Stifter Verein), na toto téma vytvořil dvoujazyčnou výstavu „Významní Češi – Mezi jazykem, národem a státem 1800–1945“, která bude oficiálně zahájena 27. března 2019 v prostorech Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a k shlédnutí bude až do 22. dubna. Portrétované osobnosti jsou mj. Karel Čapek, Bedřich Smetana, Tomáš Baťa, Ema Destinová, Alfons Mucha nebo Božena Němcová.

Wolfgang Schwarz (*1968 v Řezně) vystudoval na řezenské univerzitě historii a politické vědy se specializací na německou zahraniční politiku a diktatury. Promoval v roce 1998 po studijních pobytech v Praze a Berlíně, jeho dizertace vyšla v roce 2004 v nakladatelství Oldenburg Verlag pod titulem „Brüderlich entzweit? Die Beziehungen zwischen der DDR und der ČSSR von 1961–1968“ (V bratrském rozkolu? Vztahy mezi NDR a ČSSR v letech 1961 až 1968). V letech 1999 až 2002 pracoval jako odborný referent pro kulturu a publikace v sekretariátu Česko-německého fondu budoucnosti v Praze. Od dubna 2002 působí jako kulturní referent pro české země ve Spolku Adalberta Stiftera, organizuje autorská čtení, přednášky, semináře a studijní cesty, koncipuje výstavy a publikuje."

Deziluze, vzdor, triumf a zánik. Německé instituce v Československu 1918–1945

3. 4. 2019 | 15:00 | FF A 306

Tomáš Hermann, Ph.D.

Fotogalerie

V přednášce bude představen vývoj německých vědeckých organizací v Československu a za protektorátu ve čtyřech reprezentativních okruzích: a) v souvislosti s mezinárodním a politickým zastoupením německých vědců, b) Společnosti pro podporu německé vědy, umění a literatury a jejích následníků, jež představovaly německou akademii, c) Německé univerzity v Praze jako hlavní instituce vědecké práce, duchovního života i politických střetů, d) sudetoněmeckých vlastivědných a badatelských institucí soustředěných v Liberci. Komparativní pohled na jejich proměny a na role vybraných s nimi spjatých osobností má za cíl formulovat typické trendy, ukázat diference uvnitř německojazyčné vědecké komunity a též zobecnit některé problémy či otázky spjaté s palčivým dědictvím moderních česko-německých dějin.

Situačný charakter sókratovskej etiky

Úterý 9. 4. 2019 | 10:00 | FF A 103

Mgr. František Škvrnda, PhD.

Fotogalerie

Autor sa vo svojej prednáške zameria na problematiku morálnej hodnoty klamstva, krádeže a fyzického násilia. Na vybraných príkladoch zo sókratovskej literatúry sa pokúsi demonštrovať, že sókratovská etika nadobúdala miestami situačný charakter, ktorý ústil do morálneho relativizmu a ktorý je možné s veľkou pravdepodobnosťou pripísať historickému Sókratovi.

František Škvrnda

Pracovisko: Katedra medzinárodných politických vzťahov, FMV (Fakulta medzinárodných vzťahov), EUBA (Ekonomická univerzita v Bratislave)

Zameranie: Dejiny antickej filozofie, literatúry a náboženstva

Dělohy k pronájmu - surogátní mateřství

17. 4. 2019 | 15:00 | FF A 306

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Fotogalerie

Surogátní mateřství je definováno jako situace, kdy žena (náhradní matka) nosí a porodí dítě pro někoho jiného. Dítě může a nemusí být s náhradní matkou geneticky příbuzné. Po porodu surogátní matka dítě odevzdá „objednávajícímu páru“ a dá souhlas k jeho adopci. „Objednávající pár“ si dítě adoptuje a stává se jeho zákonnými rodiči. V České republice neexistuje zákon, který by surogátní mateřství upravoval. Ročně se zde pomocí náhradních matek narodí stovky dětí.

Mělo by být v České republice surogátní mateřství ošetřeno zákonem a proč? Jedná se o altruistickou oběť, byznys či potřebnou léčbu neplodnosti? Je surogace eticky zavrženíhodná a právně nepřípustná, nebo není?

Jak si místo kafemlejnku přivést do vesnice adventismus: Pohnutá etnohistorie komunity Nungon na Nové Guineji

24. 4. 2019 | 15:00 | FF A 306

PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D.

Fotogalerie

Etnická skupina Nungon prošla složitou koloniální minulostí, jejíž specifický průběh dosud ovlivňuje život komunity. Cílem přednášky, resp. cílem terénního výzkumu je prostřednictvím primárního mapování prostoru vesnice Yawan a zjištění genealogických vztahů mezi obyvateli této vesnice analyzovat a interpretovat, jak se do prostoru promítají sociální vztahy. Hledali jsme odpověď na otázku, jak dvě specifické události ovlivňují prostorové a sociální chování tamějších lidí.