Sidebar

15
říj, út
41 Aktuality

V letošním roce končí projekt Children Born of War (CHIBOW), který byl řešený v rámci programu pro výzkum a inovace Evropské unie Horizon 2020 od roku 2015.

Jeho hlavním řešitelem byla School of History and Cultures University of Birmingham, spoluřešiteli pak 14 univerzit a institutů z celé Evropy. Jediným zástupcem z České republiky byla Univerzita J. E. Purkyně, konkrétně katedra historie Filozofické fakulty UJEP.

Hlavním tématem projektu byla problematika dětí, které se narodily v důsledku válečných konfliktů, a jejich následný osud. Šlo o výzkum mezioborový, v němž se prolínaly aspekty historické, sociální a psychologické a široký byl i záběr časový a prostorový. Ten zahrnoval události spojené s druhou světovou válkou v Číně, v Polsku nebo na našem území, ale i události poměrně nedávné jakými byla válka v bývalé Jugoslávii, nebo krvavý etnický konflikt v Ugandě.

Protože byl projekt CHIBOW zároveň zahrnutý v tzv. inovativní vzdělávací síti Marie Curie Sklodowské, byl jeho cílem nejenom výzkum, ale také příprava budoucích výzkumných pracovníků. V praxi to vypadalo tak, že každá zapojená součást přijala na základě výběrového řízení studenta do doktorského studia, který pod vedením svého školitele začal pracovat na daném tématu, účastnil se workshopů, jež se konaly na různých místech Evropy, strávil několik měsíců v zahraničí a průběžně si zlepšoval své jazykové schopnosti.

V případě katedry historie FF UJEP byl přijat Michal Korhel, M.A., který předtím absolvoval magisterské studium moderních dějin na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně. Jeho školitelem se stal doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. a později v rámci cotutelle smlouvy o dvojím vedení doktorské práce i prof. Dr. Maren Röger z Universität Augsburg. Tématem jeho výzkumu se stalo postavení dětí ze smíšených česko-německých svazků po druhé světové válce v Československu, podoba státní politiky vůči těmto dětem, ale i jejich retrospektivní pohled na základě rozhovorů s nimi. Kvůli roztříštěnosti pramenné základny znamenal tento výzkum nutnost bádání ve více jak dvaceti ústředních a regionálních archivech v České republice, Německu, ve Spojených státech a v Rusku, kde absolvoval vědecko-výzkumnou stáž na Ruské státní univerzitě humanitních studií v Moskvě. Další stáž pak pod vedení prof. Röger vykonal na univerzitě v Augsburgu.

Průběžné poznatky a výsledky svého bádání prezentoval Michal Korhel, M.A. na mezinárodních konferencích v naší republice, Nizozemí, Německu, Rakousku, Spojených státech a ve Velké Británii. Za svůj výzkum a jeho prezentaci byl oceněný třetím místem Ceny rektora UJEP pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další formě tvůrčí činnosti v roce 2016 a druhým místem za nejlepší prezentaci v rámci fóra doktorandů na 52. německém dni historiků v roce 2018.

Více o projektu Horizont 2020 - Children born of war – past, present and future.