Sidebar

24
zář, so
41 Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oznamuje, že 15. 1. 2019 náhle zemřel docent katedry politologie a filozofie doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.

Významný politolog, politický filosof a pedagog zanechal nejen na ústeckém pracovišti nesmazatelnou stopu. Fakulta vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Čest jeho památce.

Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
(10. 4. 1947 – 15. 1. 2019)

Studoval filosofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mezi lety 1970 – 1978 působil na Ústavu pro filosofii a sociologii Československé akademie věd. Ze zaměstnání byl propuštěn kvůli spoluúčasti na Chartě 77. V osmdesátých letech pracoval jako stavební dělník. Po celou tuto dobu aktivně působil v disentu jako organizátor bytových seminářů. V této době stál též u zrodu české sekce Panevropské unie Čechy a Morava, jíž byl dlouholetým předsedou. V roce 1984 založil samizdatový časopis Střední Evropa, který vychází dodnes (a Kučera byl až do své smrti jeho šéfredaktorem).

Teprve po roce 1989 se mohl R. Kučera naplno věnovat kariéře vědce a pedagoga v oblasti politologie a politické filosofie. Již v roce 1990 získal místo vedoucího katedry politologie na nově zřízené Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zde založil obor politologie, vypracoval jeho koncepci a postupně ji s nově příchozími kolegy realizoval. V oboru se habilitoval v roce 1991 (jako vůbec první politolog v Československu). Na FSV UK působil až do roku 2012.

Na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem začal R. Kučera přednášet v roce 2006. Záhy nato se zde podařilo s jeho aktivní spoluúčastí akreditovat unikátní obor politické filosofie, jehož byl Kučera dlouholetým garantem. Byl též členem vědecké rady FF UJEP a zástupcem vedoucí katedry politologie a filozofie. V posledních letech svého života částečně působil i na CEVRO Institutu v Praze na katedře politologie a mezinárodních vztahů.

V roce 2009 obdržel Rudolf Kučera od prezidenta Maďarské republiky státní vyznamenání „Knight´s Cross Order of Merit of the Hungarian Republic“ za vědeckou a přednáškovou činnost. V roce 2017 mu byla udělena cena děkanky Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně za přínos k rozvoji a prezentaci instituce.

Kučera kriticky hodnotil proces nacionalizace Evropy a vzniku národních států. Byl členem Vědecké rady Nadace Centra proti vyhánění a rovněž spolupracoval se Sudetoněmeckým krajanským spolkem. Rudolf Kučera byl politologem, pedagogem, autorem mnoha vědeckých publikací. Především byl ale Středoevropanem hledajícím možnosti politického a kulturního dialogu. Ač na některé mohl působit jako člověk vyhraněných názorů, přesto či právě proto byl Rudolf Kučera ve svých postojích konsistentní a inspirativní.

Čest jeho památce!

Přehled přednášek

Studijní brožura

E-learning Moodle

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer