Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

16. ročník předávání Cen rektora akademickým pracovníkům a studentům za mimořádné aktivity a výsledky dosažené v daném kalendářním roce proběhl na ústecké univerzitě dne 14. 12. 2017.

Za rok 2017 bylo předáno 22 Cen rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity. Od roku 2001 rektoři UJEP těmito cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů naší alma mater.

FOTOGRAFIE

Za Filozofickou fakultu UJEP cenu obdrželi:

prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. za knihu Konec zimního království a poslední ohniska odporu.

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 byla bezesporu jedním z klíčových momentů a neblahým dnem českých dějin. Přesto prohraná bitva nemusela ještě znamenat zhroucení veškerého branného odporu v zemích Koruny české. Skutečným koncem zimního království byly totiž teprve následující měsíce statečného odporu vojenských skupin bývalé stavovské armády a takřka dvouletá pobělohorská pacifikace kralování Fridricha V. Falckého. O kladných a záporných postavách, o dobrodruzích i hrdinech, o zajímavých problémech a historických událostech se autor snažil podat výklad v této knize.

Trojice autorů PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D., Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D., a Mgr. Lukáš Novotný, Ph.D., M.A. za knihu Euroskepticismus ve střední Evropě.

Předmětem zájmu publikace je tematika euroskepticismu ve státech střední Evropy, konkrétně dvou německy mluvících zemí a čtyř zemí tvořících neformální politické uskupení Višegrádská čtyřka. Pozornost je věnována stranickému euroskepticismu, který má své postavení v každé ze sledovaných zemí. Ve stranických systémech jednotlivých zemí střední Evropy mají své postavení politické strany euroskeptické nebo s prvky euroskepticismu a eurokritické politické subjekty sehrávají v těchto zemích roli protestní alternativy vůči mainstreamovým stranám na politické scéně.

PhDr. Kamil Podroužek, Ph.D. za aplikovaný výzkum v roce 2017

V roce 2016 byla studenty a pedagogy Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP provedena, pod vedením PhDr. Kamila Podroužka Ph.D., v rámci projektu Terra sacra inkognita, stavební a památková dokumentace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech. V srpnu roku 2016 byl úspěšně ukončen čtrnáctiměsíční projekt „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka“, financovaný z EHP a Norských fondů 2009–2014, jemuž byla UJEP odborným partnerem. Stavební obnova kostela, jejíž nutnou podmínkou byla památková dokumentace provedená týmem zmíněného Centra pod vedením PhDr. Kamila Podroužka Ph.D., byla v letošním roce oceněna stříbrnou plaketou Patrimonium pro futuro.

Stipendium Statutárního města Teplice
Bc. Jan Horák, student studijního programu Historické vědy, oboru Učitelství historie pro střední školy

Bc. Jan Horák se ve svých badatelských aktivitách věnuje kulturním dějinám raného novověku. Je autorem studie Historia naturalis Nového světa jako téma středoevropského písemnictví, kterou v dubnu 2017 úspěšně prezentoval na celostátním kole soutěže studentských vědeckých prací v Českých Budějovicích. V současnosti je spoluřešitelem studentského grantového projektu Proměna společnosti, kultura a každodennost v novověku a dále se podílí na řešení projektu Podpora gramotnosti a exekutivních dovedností u žáků ze sociálně determinovaného prostředí podporovaného z OP VVV.

Stipendium Biskupství litoměřického pro nejlepšího studenta Filozofické fakulty UJEP ve výši 10 000 Kč
Bc. Lukáš Jiříček, student studijního programu Historické vědy, oboru Učitelství historie pro střední školy – Učitelství společenských věd pro střední školy

Stipendium získává Bc. Lukáš Jiříček za svůj přínos v oblasti studentských aktivit vedoucích k prohloubení výsledků vzdělávacího procesu. V rámci povinně volitelného kurzu připravil a organizačně samostatně zajistil studentské diskuse s novinářem a někdejším disidentem Janem Urbanem a spisovatelem a bývalým politickým vězněm Jiřím Stránským, které také sám s úspěchem moderoval.

Všem oceněným GRATULUJEME!
 

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer