Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Dovolujeme si informovat o proběhlé konferenci Emergency Powers, která proběhla v Praze 14.-15. září 2017.

Zpráva z konference

Emergency Powers, Rule of Law, and the State of Exception
Praha, Právnická fakulta UK, 14. a 15. 9. 2017

Ve dnech 14. a 15. září 2017 uspořádala Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Právnickou fakultou UK a spolkemčeských právníků Všehrd za laskavé podpory Grantové agentury České republiky a Hanns-Seidel-Stiftung mezinárodní konferenci s názvem „Emergency Powers, Rule of Law, and the State of Exception“. Cílem této konference bylo prozkoumat ve světle bezpečnostních a ekonomických krizí posledních let vztah mezi státem, právem, krizí a výjimečným stavem, slučitelnost nouzového vládnutí s principy právního státu, rizika a přednosti různých forem regulace mimořádných kompetencí a zkušenosti jednotlivých zemí s výjimečným stavem.

Po úvodních slovech prof. Milana Damohorského (Univerzita Karlova) a Martina Kastlera, M.A. (Hanns-Seidel-Stiftung)zahájil konferenci hlavní přednáškou ve čtvrtek 14. září prof. Josef Isensee (Universität Bonn), jeden z nejvýznamnějších německých právních filosofů a odborníků na ústavní právo současnosti, jenž je společně s prof. Paulem Kirchhoffem spoluvydavatelem třináctisvazkové řady „Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland“. Prof. Isensee se ve svém příspěvku zaměřil na problém platnosti práva v extrémních a na otázku možnosti jeho prolamování a dále představil distinkci mezi nouzovým stavem regulovaným v pozitivním právu a výjimečným stavem v silném slova smyslu, jenž vykračuje za hranice pozitivního právního řádu.

V pátek 15. září pokračoval konferenční program přednáškami, které přednesli prof. Olivier Beaud (Université Paris II), prof. Otto Depenheuer (Universität zu Köln), prof. Stefan Oeter (Universität Hamburg), prof. Eckart Klein (Universität Potsdam), doc. Jonathan White (London School of Economics), doc. Stephen Humphreys (London School of Economics), doc. Vojtěch Belling (Univerzita J. E. Purkyně), Dr. Jan Kudrna (Univerzita Karlova) a Mgr. Lukáš Kollert (Univerzita J. E. Purkyně).

Dopolední přednášky prof. Oetera, prof. Depenheuera, doc. Bellinga a Mgr. Kollerta se obecně věnovaly problematice konceptuálního vymezení výjimečného stavu a uchopení jeho vztahu k právnímu státu, distinkci různých forem a typů nouzového vládnutí stejně jako teoretických přístupů k nim, přednostem a nedostatkům různých návrhů na právní regulaci výjimečného stavu, možnostem legitimizace prolamování pozitivního práva tváří v tvář krizi atd.

V rámci odpoledního programu se zaměřil doc. White na otázku mimořádného vládnutí v kontextu nadnárodní integrace a emergence nadnárodních útvarů, konkrétně pak analyzoval fungování tzv. Troiky (Evropská komise, ECB, MMF) během dluhové krize v eurozóně a její právní rámec. Doc. Humphreys se ve svém příspěvku věnoval mezinárodněprávní problematice ne-mezinárodního ozbrojeného konfliktu (NIAC), konkrétně např. právnímu postavení teroristů a osob podezřelých z terorismu. Prof. Klein ve své přednášce představil právní úpravu výjimečného stavu v císařském Německu a ve výmarské republice a následně se zaměřil na poválečné diskuse o problematice regulace mimořádného vládnutí vedené např. v souvislosti s teroristickou činností Frakce Rudá armády (RAF) stejně jako na platnou německou právní úpravu nouzového vládnutí. Prof. Beaud analyzoval současnou situaci ve Francii, kde je v reakci na teroristické útoky vyhlášen výjimečný stav, a v rámci prezentace úpravy nouzového vládnutí ve Francii představil rozdíl mezi třemi platnými mimořádnými právními režimy ve francouzském právním řádu (les pouvoirs exceptionnelsdu président de la République, l’état d’urgence,l’état de siège). Konferenci pak uzavřel Dr. Kudrna příspěvkem, v němž na pozadí úvah o regulaci nouzového vládnutí de lege ferenda představil právní úpravu platnou v České republice.

Konference se těšila zájmu velkého počtu posluchačů, jimž poskytla příležitost vyslechnout si přednášky předních zahraničních odborníků na předmětnou problematiku z oborů práva, politické vědy a filosofie a zapojit se do diskuse s nimi. V návaznosti na konferenci bude připravena kolektivní monografie na dané téma, která bude publikována v zahraničí.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer