Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Dne 1. června 2017 se konala ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb prezentace desátého svazku ediční řady Libri Civitatis Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456 za přítomnosti paní doc. Michaely Hrubé (FF UJEP), doc. Ivany Ebelové (FF UK) a Tomáše Klíra Ph.D. (FF UK).

Desátý svazek ediční řady Libri Civitatis je důležitým počinem hned z několika důvodů. Tato ediční řada jím vstupuje na mimořádné území a do mimořádného městského archivu. Strategická poloha Chebska, existence sídla říšských panovníků, opakované konání říšských sněmů, status svobodného říšského města a především zástava českému panovníkovi vytvořily předpoklady pro vznik jedinečného útvaru, který v jiných oblastech říše neměl obdoby. Prameny, jež tato edice zpřístupňuje, lze i z tohoto důvodu považovat za mimořádné. Jedná se o dvě informačně bohaté písemnosti pořízené městskou kanceláří za účelem výběru chebské zemské berně v období po husitských válkách, a to berního rejstříku z roku 1438 a oceňovací berní knihy z roku 1456. Oba tyto prameny dokládají způsob výběru zemské berně a zároveň detailně popisují zdaňovaný chebský venkov. Chebské prameny finanční povahy svědčí jednoznačně o provázanosti zemské berně s městskými financemi a městskou berní. Předložená edice je tedy důležitým krokem k poznání tohoto unikátního systému, který byl důležitou součástí fungování Chebska, a to v překotné pohusitské době, kdy se snažilo o udržení autonomie a obnovení těsnějších vazeb k říši (z předmluvy doc. Michaely Hrubé).

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456

LIBRI CIVITATIS X. Tomáš Klír (edd.) a kol. Univerzita J. E. Purkyně, Scriptorium, 2017