Sidebar

21
zář, čt
21 Aktuality

Původně česko-německá kniha Historie a památky Krušnohoří vyšla nedávno anglicky v nakladatelství Karolinum. Jejím cílem je ukázat nejvýznamnější hornická centra a jejich památky a přispět k hledání odpovědi na otázku, v čem byl proud pozdní gotiky a renesance na severozápadně Čech tak výjimečný a odlišný od převažujícího stavebního a uměleckého výrazu zbytku země.

Česko-německá verze knihy vznikla v roce 2020 v souvislosti se zápisem oblasti Krušnohoří na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Aktuální, rozšířené anglickojazyčné vydání, The Mining Towns of the Bohemian Ore Mountains, vychází vstříc potřebám kulturního a turistického průmyslu a odborné poučení o kulturní historii regionu poskytuje i zájemcům ze vzdálenějších než jen těsně sousedících krajin. Čtenáři v něm objeví užitečné shrnutí sociálních a hospodářských aspektů těžby kovů v českém Krušnohoří i zevrubné pojednání o individuální a korporátní reprezentaci společenských elit zapojených do těžby. Nechybí ani zmínka kultovní tradice či religiózních praktik v krušnohorském hornickém regionu v době před i po epochálním vystoupení Martina Luthera.

„Kniha má ambici i vědeckou kvalitu k tomu, aby se stala jednou z podstatných referenčních publikací pro sledování sociálních procesů a finančních toků na evropském kontinentu v 16. a 17. století,“ říká jeden z recenzentů, prof. Jiří Fajt, který knihu od autorského kolektivu ve složení Michaela Hrubá, Táňa Šimková a Jan Royt hodnotí jako velmi zdařilou.

Všechny tři knihy k historii Krušnohoří, Historie a památky Krušnohoří I. Horní města českého Krušnohoří v raném novověku a jejich stopa v kulturních dějinách, Historie a památky Krušnohoří II. Lidé, místa a příběhy Krušnohoří i The Mining Towns of the Bohemian Ore Mountains in the Early Modern Period and Their Impact on Cultural History jsou k zapůjčení ve Vědecké knihovně UJEP.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer