Sidebar

1
dub, so
35 Aktuality

V pátek 17. února 2023 proběhlo slavnostní předávání certifikátů o absolvování kurzu Deutsch Lehren Lernen (DLL). Kurz probíhá na katedře germanistiky, která na jeho realizaci dlouhodobě spolupracuje s Goethe-Institutem v Praze. Letos získalo certifikát celkem 11 studentů. Na další podrobnosti ohledně kurzu a jeho průběhu jsme se zeptali odborné asistentky katedry germanistiky, Mgr. Andrey Frydrychové, která je jednou z tutorek tohoto kurzu.

Kurz je realizován v rámci studia Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy v kombinované a prezenční formě. Je tedy určen pouze těmto studentům? Může se na kurz přihlásit i veřejnost?

Kurz DLL je určen studujícím katedry germanistiky ve jmenovaném oboru. Kurz zprostředkovává vybraná témata z didaktiky němčiny jako cizího jazyka a společně s dalšími povinnými kurzy oborové didaktiky tvoří jeden metodicko-didaktický celek. V případě zájmu o kurz DLL se mohou vyučující němčiny obrátit přímo na Goethe-Institut v Praze, který zprostředkovává možnosti dalšího vzdělávání učitelek a učitelů němčiny v České republice, a tím pádem nabízí kurzy DLL bez provázání na potřeby univerzitního vzdělávání.

Jak celý kurz probíhá?

Celý kurz probíhá formou tzv. blended learning, což znamená, že část výuky je vedená online přes moodle platformu Goethe-Institutu, část výuky je prezenční. Pro univerzitní prostředí může být neobvyklé to, že kurz je veden paralelně dvěma vyučujícími. Prakticky to pak znamená, že jsme vedly jak online část, tak prezenční výuku společně s Mgr. Monikou Růžičkovou. Pod vedením nás obou studující učitelských studijních programů na ústecké germanistice získávají jednak znalosti z oborové didaktiky, jednak si osvojují dovednosti a kompetence potřebné pro budoucí – nebo v případě studujících v kombinované formě studia už stávající – učitelskou praxi.

Jaká je úspěšnost tohoto kurzu?

Úspěšnost kurzu byla vždy poměrně vysoká. Letos certifikát obdrželo z původních 12 zapsaných účastníků celkem 11. Toto odráží trend z let minulých.

Co si studenti z kurzu odnesou?

Studující, kteří DLL kurz absolvovali, by si měli odnést především silnější propojení teorie a praxe. Dále získávají nové zkušenosti a také reflektují inovativní metody ve výuce německého jazyka, na kterých je kurz DLL postaven. Certifikát o absolvování kurzu DLL, který je akreditován u MŠMT ČR, je pak bonusem navíc.

Jak kurz hodnotí studenti?

Studující hodnotí kurz jako časově velmi náročný, na druhé straně však oceňují praktické a široké uplatnění získaných znalostí a dovedností. Během kurzu jsme se společně s kolegyní Mgr. Růžičkovou snažily o zapojení mnoha praktických aktivit, které mohou studující dříve či později využít ve své praxi. Jedná se o takový balíček aktivit, které lze do výuky snadno a kdykoliv zapojit.

Jak kurz hodnotíte Vy osobně?

Co se mi na DLL líbí zejména, je vzájemné sdílení zkušeností. Někteří studující již vyučují na školách, a tak mohou sdílet své zkušenosti nejen mezi sebou, ale i s těmi, co praxi na škole ještě nemají. Na základě sdílení zkušeností jsem i já osobně objevila nejednu novou inspiraci pro vlastní výuku.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer