Sidebar

3
říj, út
27 Aktuality

Dne 14. 10. 2022 se na půdě Filozofické fakulty UJEP konal workshop „Hranice a překračování hranic v současné literatuře: Německo, Rakousko, Česká republika a Evropa“. Workshop uspořádala katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Na akci nechyběli ani zahraniční hosté, kteří setkání obohatili zkušenostmi ze svých zemí.

Pozvání na workshop přijali odborníci nejen z Česka či Německa, ale také například z Polska. Na téma hranic(e) v současné literatuře tak bylo možno nahlížet z různých perspektiv. Účastníci si vyslechli řadu příspěvků, které doprovázela intenzivní diskuze nejen o tom, jakou roli hrají „hranice" v literárním diskurzu německé a rakouské literatury po roce 2000 či jak jsou zde hranice koncipovány.

Stranou nezůstala ani otázka, jaké strategie k jejich překračování literární díla nabízí a do jaké míry je tento německojazyčný diskurs reflektován také v českém prostředí, zejména pak českými divadelními scénami. „Velkým přínosem pro mne osobně byly zejména příspěvky kolegyň z divadelních scén zapojených do česko-německých projektů, které velmi názorně ilustrovaly, jak různorodě a kreativně se dá pojem překračování hranic uchopit – dokonce jsme měli možnost do jedné z performancí přímo na místě nahlédnout“, okomentovala teatroložka a překladatelka doc. Zuzana Augustová z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Ocenit je třeba také interdisciplinární přesah příspěvků – mnohé se dotkly důležitých aspektů z kultury, historie či filozofie. „Zajímalo nás nejen to, do jaké míry na tento aktuálně probíhající diskurz reaguje současná německojazyčná literatura a drama, ale i jak je vnímán v sociologickém či geopolitickém kontextu, jak ve svém příspěvku doložil doc. Jürgen Eder z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích“, uvedla doc. Renata Cornejo.

„Kromě toho nás potěšilo, že pozornost přítomných vzbudil projekt „Překročit hranice“, který naše katedra realizovala v minulých letech ve spolupráci s Činoherním studiem a ze kterého vzešla unikátní dvojjazyčná antologie devíti současných německojazyčných dramatických textů“, doplnila dr. Veronika Jičínská.

Workshop uspořádala katedra germanistiky FF UJEP ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR v rámci realizace společného tříletého projektu „(Ne)Sjednocená Evropa? Hranice a jejich překračování v současné literatuře“ (GA22-07846S). Setkání, na které bude v roce 2023 tematicky navazovat mezinárodní konference v ÚČL AV ČR v Praze,  přineslo všem přítomným nejen mnoho zajímavých poznatků, ale i nových kontaktů – ať už pro vlastní výzkum nebo další vědeckou práci.

Odkaz na web workshopu KGER: http://konffer.ff.ujep.cz/index.php/de/grenze-n-und-grenzueberschreitungen-in-der-gegenwartsliteratur-deutschland-oesterreich-tschechien-und-europa

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer