Sidebar

17
zář,
34 Aktuality

Koncem června byly na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za přítomnosti vedení katedry germanistiky a zástupce jazykového oddělení pro střední a východní Evropu na Goethe institutu v České republice slavnostně předány certifikáty absolventům kurzu DLL.

Na FF UJEP se již podruhé udělovaly certifikáty o absolvování kurzu Deutsch Lehren Lernen - didaktiky Německého jazyka. Koncem června byly na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem za přítomnosti vedení katedry germanistiky (KGER) a zástupce jazykového oddělení pro střední a východní Evropu na Goethe institutu v České republice, Thomase Freundorfera, slavnostně předány certifikáty absolventům kurzu DLL (Deutsch Lehren Lernen – „Naučit se učit němčinu“) realizovaného v rámci studia učitelství na KGER. Spolupráce mezi Goethe institutem a UJEP tak nadále úspěšně pokračuje.

Na základě „Dohody o spolupráci při vzdělávaní a dalším vzdělávaní vyučujících německého jazyka a při podpoře německého jazyka v Česku" mezi FF UJEP katedrou germanistiky a Goethe institutem proběhl v akademickém roce 2020/2021 další dvousemestrální kurz PVK Základy didaktiky I a Základy didaktiky II Deutsch Lehren Lernen, Modul 2. Vedly ho tutorky Mgr. Monika Růžičková a Mgr. Andrea Frydrychová z FF UJEP.

„V akademickém roce 2020/2021 bylo potřeba pružně reagovat na vývoj pandemické situace. Kurz byl proto upraven a realizován kompletně v online podobě,“ upozorňuje na rozdíly mezi jednotlivými ročníky kurzu Mgr. Monika Růžičková a doplňuje, že: „i přes tyto změny kurz úspěšně zakončilo celkem 16 z 18 zapsaných studentek a studentů magisterského programu učitelství německého jazyka.“

K absolvování kurzu bylo zapotřebí splnit 121 online úkolů, ve kterých se studující seznámili s moderními didakticko-metodickými principy výuky němčiny jako cizího jazyka a za pomoci rozboru videoukázek praktické výuky reflektovali vlastní proces učení se cizímu jazyku. Součástí úkolů byl i pravidelný feedback od tutorek. Přímá výměna zkušeností a evaluace probíhaly v rámci šesti online synchronních blokových seminářů na platformě „Big Blue Button“.

„Jednou ze součástí kurzu byla také příprava vlastního badatelského projektu a jeho realizace ve výuce v rámci pedagogické praxe. Na závěr bylo potřeba výsledky projektu vyhodnotit, odprezentovat a písemně zdokumentovat, což se účastníkům kurzu povedlo na výbornou,“ přibližuje Mgr. Andrea Frydrychová.

Splnění podmínek kurzu nebylo jednoduché. Odměnou jsou studujícím nové poznatky z didaktiky německého jazyka, 6 ECTS bodů za kurz a získaný certifikát Goethe institutu s mezinárodní platností. Studující ocenili možnost vzájemné výměny (pro někoho prvních) pedagogických zkušeností, a rovněž možnost plnit úkoly flexibilně bez ohledu na prostor a čas.

Od akademického roku 2021/22 bude kurz nabízen jako povinná součást studijního plánu nově akreditovaného jednooborového studia Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školy v kombinované a prezenční formě.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer