Sidebar

6
bře, so
24 Aktuality

Dne 26. ledna nás opustil významný český historik a archeolog středověku PhDr. Oldřich Kotyza. Statečně bojoval se zákeřným dlouhotrvajícím onemocněním a po počáteční naději na zlepšení se nemoc ukázala být nad jeho síly.

Oldřich Kotyza byl vynikajícím archeologem raného a vrcholného středověku, perfektně se orientoval i v pravěké archeologii a představoval evropskou badatelskou špičku v oblasti historické klimatologie. Svá aktivní léta strávil zejména v Oblastním muzeu v Litoměřicích, kde zastával pozici kurátora archeologické sbírky, archeologa a zástupce ředitele. Severozápadní Čechy byly zároveň územím, na které se ve svém bádání ponejvíce zaměřoval. Byl např. vedoucím archeologického výzkumu Dómského vrchu v Litoměřicích a svou lásku k tomuto městu promítl i do monografie věnované dějinám tohoto města, jíž byl spolueditorem. Smrt zastihla Oldřicha Kotyzu ve chvíli, kdy se spolupodílel na dokončování editace monografického zpracování dějin dalšího severočeského města – Roudnice nad Labem.

Byl autorem či spoluautorem nespočetného množství odborných monografií, studií i výstav. Namátkou jmenujme např. další monografii věnovanou městu Litoměřice, vydanou v řadě Zmizelé Čechy, jejíž spoluautorkou byla jeho paní, dále pak Paměti roudnických měšťanů – Brodských a Jílků, publikaci History of weather and climate in the Czech Lands a mnoho dalších. Podílel se také na realizaci výstavy, která představila osmisetletou historii města Litoměřic.

Byl rovněž vedoucím mnoha terénních archeologických výzkumů a to jak v Litoměřicích či jejich okolí, tak v Roudnici nad Labem i na jiných místech regionu. Kromě již zmíněného Dómského vrchu se podílel např. na odkryvu nekropole bylanské kultury ve Straškově na Podřipsku, výzkumu pohřebiště z období stěhování národů v Lovosicích, sídliště lužické kultury v Hoštce, polykulturních lokalit v Doksanech, Libochovicích či Budyni nad Ohří a na mnoha dalších místech.

Určitou dobu byl i pedagogicky aktivní na Západočeské univerzitě v Plzni, kde prohluboval znalosti studentů zejména v oboru evropské historické klimatologie. Byl dlouholetým členem Komise pro severočeskou archeologii, několik let by dokonce jejím předsedou. Se severočeskými badateli ho pojila i častá spolupráce, ať již se jednalo o archeology z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě nebo z mnoha severočeských muzeí.

S odchodem Oldřicha Kotyzy ztrácí česká archeologie a historie významného a plodného badatele, jehož dílo bude v dějinách zejména severozápadních Čech již navždy přítomno.

Martin Trefný

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer