Sidebar

18
říj, čt
42 Aktuality

Granty města Ústí nad Labem

 • 2008 - Výstava: Události roku 1968 (1969) na Pedagogické fakultě v Ústí n. L. (řešitelé: PhDr. Jaroslav Rokoský PhD., Mgr. Jaroslava Klímová)
 • 2007 - Zapojení katedry historie FF UJEP do přípravy portálu Ústí - Aussig.net - web o architektuře na severu - zmapování a vystavení informací o nejzajímavějších stavbách ve městě ÚL (řešitelka: PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.)
 • 2006 - Kampus Univerzity J. E. Purkyně jako významná součást centra krajského města Ústí nad Labem (řešitelka: PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.)

Rozvojové projekty

 • 2006 - Program na podporu rozvoje struktury a modulární stavby studijních programů
  Inovace a rozvoj strukturovaných studijních programů na ÚHS (M. Hrubá - řešitelka)
 • 2007 - Rozvojový projekt - Podpora studentů doktorského studia UJEP (M. Hrubá – spoluřešitelka, participace na projektu PřF)

Projekty z dotace MZV

 • 2006  - Vzdělávání pro demokracii (D. Kroupa, katedra politologie a filozofie, řešitel)

 

Mgr. Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.

Petr Zenkl. Jeden z tvůrců československé demokracie
Práce je věnována Petru Zenklovi – významnému prvorepublikovému politikovi, primátorovi Prahy a představiteli Československé strany národně socialistické, který byl v období druhé světové války vězněn v Buchenwaldu a po Únoru 1948 se stal jedním z nejvýznamnějších představitelů exilu v USA. Vzhledem k tomu, že se jedná o doktorskou práci není přímá autorská návaznost na dosavadní výsledky v RIV. Za návaznost lze považovat výsledky související s výzkumem dějin 20. století, které byly vykázány za KHI vzhledem k tomu, že doktorská práce byla do tohoto seznamu začleněna.

Mgr. Zuzana Safrtálová, Ph.D.

Oděv, schránka lidského těla i duše
Práce se detailně a z různých úhlů pohledu zabývá odíváním vrstvy měšťanských elit v nejvýznamnějších metropolích zemí Koruny české v době renesance, a to na základě dochovaných obrazových i písemných pramenů. Vzhledem k tomu, že česká historiografie dosud věnovala dějinám odívání pozornost pouze ve všeobecné rovině, lze předkládanou práci z hlediska zvoleného tématu i pramenné základny označit za průkopnickou a zároveň vybízející k dalšímu bádání na poli dějin odívání. Práce mapuje podobu oblečení měšťanských elit v jednotlivých velkoměstech, vzájemně ho porovnává a všímá si specifik a prostřednictvím oděvu tak přibližuje hmotnou kulturu a každodenní život měšťanských elit v metropolích zemí Koruny české. Vnímá oděv v souvislostech a v kontextu doby. Snaží se vymezit působení jednotlivých módních vln na oděv měšťanských elit a zdůvodnit proč v daném období podléhalo oblékání určitému módnímu trendu- Práce sleduje oděv také jako prvek vnější reprezentace a snaží se poukázat na jeho společenskou roli. Dále se zajímá o to, jaký oděv měšťané preferovali pro konkrétní příležitosti a proč, nebo si všímá toho, jaký vliv mělo na podobu oblečení náboženské vyznání a jakým způsobem se tedy odrážela duchovní kultura v kultuře hmotné. Prostřednictvím oděvu, coby specifického prvku hmotné kultury, rozšiřuje práce znalosti o významných metropolích zemí Koruny české, jejich vzájemných kontaktech a kulturním prostředí v době raného novověku, a zároveň o vrstvě měšťanských elit, jako specifické součásti městské společnosti, která ve všech dobách módní novinky ochotně přijímala a přispívala k jejich další propagaci v prostředí měst.
Vzhledem k tomu, že se jedná o doktorskou práci, není přímá autorská návaznost na dosavadní výsledky v RIV. Za návaznost lze považovat výsledky související s výzkumem raného novověku, které byly vykázány za KHI vzhledem k tomu, že doktorská práce byla do tohoto výzkumu začleněna.

PhDr. Petr Hrubý

Šlechtické sepulkrální památky Litoměřicka do počátku 18. století jako historický pramen
Studie je podrobným soupisem a interpretací dochovaných sepulkrálních památek v prostoru bývalého okresu Litoměřice. Tyto významné památky zahrnující především období renesance a baroka jsou v práci důkladně popsány a zpřístupněny formou katalogu, který je nedílnou součástí práce. Nad rámec popisu se autor zabývá sepulkráliemi jako nositeli historické paměti.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rigorozní práci není přímá autorská návaznost na dosavadní výsledky FF v RIV. Za návaznost lze považovat výsledky související s výzkumem v oblasti památkové péče a dokumentace památek, které byly vykázány za KHI vzhledem k tomu, že rigorózní práce byla do tohoto výzkumu začleněna.

Časopis Monumentorum Custos číslo 2010
Časopis Monumentorum Custos je nový odborný časopis zaměřený na problematiku památkové péče a dokumentace památek regionu severozápadních a severních Čech. Od roku 2008 vychází pravidelně a prezentuje především aktuální výzkumy a problematiku související s činností Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF UJEP.

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Zvonění na sv. Alžbětu. Normy a sociální praxe v životě měšťanek raného novověku.
Studie je zaměřena na analýzu normativních pramenů především právních dokumentů a moralistních spisů v konfrontaci s výpovědí zápisů v různých typech městských knih. Na základě této konfrontace se pokouší o vytvoření obrazu života měšťanek ve společnosti českých měst na prahu raného novověku.

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

Divisiones regni Francorum
Tématem práce je analýza významu dělení franské říše pro vytváření politických postojů a tradic šlechty v merovejském a raně karlovském období. Autor sleduje charakteristické politické okolnosti, které k jednotlivým dělením vedly, a průběžně analyzuje vztah mezi předpokládaným dělením a případnými zájmy jednotlivých aristokratických klanů, respektive zaměřuje se na objasnění možných vazeb mezi formováním říšské aristokracie a povahou divisiones. Práce představuje monografii opírající se o kritickou analýzu historických pramenů, z nichž autor vyčerpal maximum informací. Současně autor reflektuje názory moderní, především francouzské a německé historiografie.. Dotýká se tématu, jež je medievistikou poněkud méně sledováno, a to nikoliv územního formování franských království, ale mechanismů, které jejich podobu a proměnlivost ovlivňovaly. V českém prostředí je tato práce naprosto ojedinělá. Lze ji proto přivítat jako zajímavý a potřebný příspěvek k poznání raně středověkých sociálních a politických dějin.

Mgr. Josef Märc a kol.

Mezioborové vztahy ve výuce dějepisu – Stupínek, jeviště a plátno
Jedná se o publikaci výsledků tradičních odborných kolokvií zaměřených na oborovou didaktiku, které katedra historie pořádá již od roku 2005.

Mystifikace dějinami, mystifikace ve výuce dějepisu
Publikace je kolektivní monografií, která zpřístupní výsledky výzkumu v oblasti oborové didaktiky a zároveň přiblíží nejnovější trendy v praxi školního dějepisu na základních a středních školách.

Mgr. Tomáš Okurka (výkonný redaktor)

Ústecký sborník historický
Ústecký sborník historický je tradiční odborný časopis zaměřený na historii regionu severozápadních a severních Čech. Nepravidelně vychází již od 60.let 20.století, od konce devadesátých let pak prezentuje především aktuální výzkumy spojené s projekty katedry historie FF UJEP a Muzea města Ústí nad Labem.

Mgr. Petr Bláha. Ph.D.

Odpor k lenosti a její přátelé
Konfrontaci rozličných na sebe navazujících zpřístupňování obsahů pojmu lenosti se publikace snaží zachytit argumentační odůvodnění toho, proč lze současnost nazvat věkem kontraproduktivity. Zaměřuje se především na stoické pojetí, na křesťanské ztotožňování lenosti se smrtelným hříchem. Ve svém zkoumání nabízí určité porozumění renesančním a reformačním zvratům, jakož i následnému vývoji chápání lenosti v novověkých kontrastech.

Zotročeni svobodou
Kniha je filosofickým pokusem o genealogii otroctví. Sleduje vývoj rozumění vztahu mezi svobodou a otroctvím. Zaměřuje se zejména na antické, stoické a křesťanské pojetí. V následném novověkém vývoji se snaží vysledovat důvody, které zesilovaly protikladné chápání svobody a otroctví. Z tradičního rozumění těmto pojmům nabízí porozumění vzájemné podmíněnosti svobody a otroctví, které se v novověkém filosofickém myšlení oslabuje přílišnou absolutizací svobody. Kniha se pokouší nalézt předpoklady této absolutizace svobody v souvislosti s prosazujícími se společenskými tendencemi.

Doc. Ing. Aleš Havlíček Ph.D.

Dialog, etika a politika
Publikace je opravenou a doplněnou verzí habilitační práce. Zaměřuje se na výklad podstaty dialogu, na Platónovu etiku v tzv. raných a středních dialozích včetně dialogu Politeia a na propojení etiky a politiky v Platónově myšlení.

Mgr. Daniel Kroupa Ph.D.,ed., doc. Ing. Aleš Havlíček Ph.D.,ed.

K současným teoriím moci
Moc je definována jako míra něčí schopnosti ovládat chování druhých. Pojem autority je často užíván namísto moci a je ze strany sociální struktury chápán jako legitimní. Moc můžeme vnímat jako zlou či nespravedlivou, ale zkušenost moci je vlastní člověku jakožto sociální bytosti. Studium moci ve společnosti se často vztahuje k politice. Tyto a podobné otázky jsou tématem této kolektivní monografie. V České literatuře v oblasti politické filosofie chybí přehledný pohled na teorie moci, které byly diskutovány zejména ve dvacátém století. V úvodu práce je zpracována historie problému moci ve vztahu k autoritě a násilí. Dále jsou představeny teorie moci autorů jako R. Aron, M. Foucault, J. Searle a dalších. Samotné kapitoly jsou věnovány otázkám vztahu moci a totalitní ideologie a moci a náboženství. Publikace vyplní mezeru v české literatuře k tomuto tématu a zároveň poskytne pomůcku studentům oboru politická filosofie.

RNDr. Josef Moural, CSc.

Zkoumání a přirozený svět: metafilosofie u Davida Huma
Hlavním cílem práce je přispět k lepšímu historickému i věcnému poznání filosofie Davida Huma. Mezi vedlejší záměry práce patří uvést do české filosofické diskuse pojem metafilosofie, přispět filosofickému zkoumání tzv. přirozeného postoje a struktur tzv. přirozeného světa a formulovat metodický požadavek na husovské bádání, pokud se týče výchozího (implicitního) hodnocení filosofické kvality Traktátu o lidské přirozenosti na jedné straně a kanonických děl na straně druhé.
Nejvýznamnějším novým výsledkem práce je určení, v čem spočívá jeden důležitý obsahový rozdíl mezi ranou a zralou filosofickou pozicí u Davida Huma. Dále ukázání, že přinejmenším vzhledem k tomuto rozdílu je zralá pozice výrazně filosoficky hodnotnější než pozice raná, a konečně identifikace Henryho Homa (Lorda Kamese) jako pravděpodobného zdroje Humova opuštění rané pozice a přechodu na pozici zralou. Rukopis shrnuje dlouhodobé studium filosofie Davida Huma, o kterém autor opakovaně přednášel doma i v zahraničí, mj. v Edinburghu, Aberdeen a Berkeley.

Mgr. Hynek Tippelt, Ph.D.

Vztah ideje a afektu u Spinozy
Tato studie se zabývá Spinozovou teorií mysli s důrazem na dva motivy: konstitutivní vztah ideje k afektu a tzv. moc rozumu nad afekty. Závěr interpretace těchto motivů jsou využity k prozkoumání možnosti aplikace Spinozovy filosofie jako filosofického základu některých aspektů psychoanalytické teorie.

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem realizuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny.

pdf Pokyny pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč: doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D.

 • Pracoviště: Historický ústav Akademie věd ČR
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 12. 9. 2018
 • Zasedání VR FF UJEP: 4. 10. 2018 (schválení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise:prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (FF UP), prof. PhDr. Michaela Hrubá Ph.D. (FF UJEP), prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr.h. c. (HÚ AV ČR v.v.i.), prof. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D. (FF UP)
 • Název profesorské přednášky: Dětství šlechty v českých zemích v raném novověku (schváleno na kolegiu děkanky 3. 10. 2018, schváleno VR FF UJEP 4. 10. 2018)
 • Zasedání VR FF UJEP:  21. 2. 2019 (přednáška)

Zahájená habilitační řízení

Uchazeč: Dr. phil. Miroslav Němec

 • Pracoviště: Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 28. 2. 2018
 • Projednáno v kolegiu děkanky: 14. 3. 2018
 • Název habilitačního spisu: Histoire croisée československého školství v době meziválečné
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 22. 3. 2018 (hlasování o složení komise a tématu přednášky)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) – předseda komise, prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), doc. Mgr. Martin Veselý Ph.D. (FF UJEP), doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (FF UPOL), doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD. (FF UK v Bratislavě)
 • Název habilitační přednášky: Místa paměti v česko-německé konkurenci.
 • Jednání vědecké rady FF UJEP: 4. 10. 2018 habilitační přednáška, schválení návrhu na udělení titulu docent

Ukončená řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč: doc. MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr.

 • Pracoviště: Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 20. 3. 2016
 • VR FF UJEP: 23. 11. 2016
 • VR UJEP: 27. 1. 2017
 • Název profesorské přednášky: List s mapou Čech od Mikuláše Klaudiana z roku 1518 jako představa o ideálním státu (schváleno na kolegiu děkanky 30. 3. 2016, schváleno VR FF UJEP 14. 4. 2016)
 • Složení hodnotící komise: Prof. PhDr. Ing. Jan Royt (FF UJEP, FF UK) - předseda komise, Prof. PhDr. Radek Fukala, Ph.D. (FF UJEP), Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (HÚ AV ČR), Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě), Prof. dr hab. Borys Paszkiewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii, Wrocław)
 • Prezidentem České republiky jmenován profesorem českých dějin 23. 6. 2017.

Ukončená habilitační řízení

Uchazeč: PhDr. Olga Fejtová, Ph.D.

 • Pracoviště: Archiv hl. města Prahy, Archivní 6, 149 00 Praha 4; Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 13, 400 96 Ústí n. L.
 • Obor: České dějiny
 • Zahájeno: 21. 2. 2017
 • Název habilitační přednášky: Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (schváleno na kolegiu děkanky 8. 3. 2017, schváleno VR FF UJEP 9. 3. 2017)
 • Složení hodnotící komise: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FHS UK) – předseda komise, doc. PhDr. Josef Hrdlička, Ph.D. (FF JCU), doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (FF UK), doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (FF UJEP), PhDr. Eva Kowalská, DrSc. (HÚ SAV)
 • Jednání habilitační komise:
  14. 6. 2017 ustanovení oponentů
  30. 10. 2017 vypracování stanoviska
 • Rektorem UJEP jmenována docentkou českých dějin k 1. 6. 2018.

pdf Habilitační práce
pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3

Uchazeč: Mgr. Martin Veselý, Ph.D.

 • Pracoviště: katedra historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně
 • Název habilitační práce: Sudetská župa jako protiletecký kryt Říše? (1939–1945)
 • Zahájeno: 21. 3. 2012
 • VR FF UJEP: 23. 10. 2012
 • Složení habilitační komise: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (předseda), doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., DP Dr. Volker Zimmermann
 • Rektorem UJEP jmenován docentem českých dějin k 1. 2. 2013.

pdf Posudek 1
pdf Posudek 2
pdf Posudek 3
pdf Teze

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer