Sidebar

16
lis, so
46 Aktuality

Směrnice FF UJEP Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP

Metodické pokyny k ediční směrnici

Prosíme o důsledné dodržování ediční směrnice

1. Návrhové listy musí odevzdávat všichni autoři, kteří vydávají publikace s ISBN UJEP.
2. Návrhové listy byly doplněny o kolonku anotace v anglickém jazyce, která musí být vyplněna. U originálů v cizím jazyce (v jiném než českém nebo anglickém) se uvádí anotace i v jazyce originálu.
3. O ISBN žádá pouze referentka pro edici FF UJEP (v současné době Olga Běhavá).
4. Jednotlivé katedry předají po vydání jakékoli publikace na ediční oddělení kopii faktury a všechny podklady nutné k výpočtu ceny maximálně do dvou týdnů po vydání. Pracovnice edičního oddělení FF UJEP (Olga Běhavá) pak protokolárně předá katedrám dohodnutý počet kusů publikace s tím, že tyto jsou odpovědny za evidenci jejich distribuce
5. Publikace financované FF UJEP budou uskladněny ve speciální místnosti (a spravovány edičním oddělením. Publikace mohou být vydány pouze pověřenými osobami (Olga Běhavá, nebo jí pověřená osoba) proti podpisu.

Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP se řídí směrnicí Ediční činnost Filozofické fakulty UJEP.

Metodické pokyny k ediční směrnici

 1. Prosíme o důsledné dodržování ediční směrnice
 2. Návrhové listy musí odevzdávat všichni autoři, kteří vydávají publikace s ISBN UJEP.
 3. Autoři jsou povinni referentce pro edici poskytovat veškeré informace o průběhu příprav na vydání knihy.
 4. O ISBN žádá pouze referentka pro edici FF UJEP (v současné době Mgr. Ivana Bláhová).
 5. Publikace financované FF UJEP budou uskladněny ve speciální místnosti a spravovány edičním oddělením. Publikace mohou být vydány pouze pověřenými osobami (Mgr. Ivana Bláhová, nebo jí pověřená osoba) proti podpisu.

Složení ediční komise

Předseda komise:

 • Mgr. David  Tomíček, Ph.D. (proděkan pro vědu a zahraniční vztahy)

Členky a členové:

 • doc. Mgr. Renata  Cornejo, Ph.D. (KGER)
 • PhDr. Ing. Jiří  Chotaš, Ph.D. (KPF)
 • doc. PhDr. Kristina  Kaiserová, CSc. (USGS)
 • PhDr. Jaroslav  Rokoský, Ph.D. (KHI)

Tajemnice:

Redakční rady edičních řad FF UJEP

STUDIA GERMANICA - SERIES MONOGRAPHICA

 • doc. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (UJEP) - předsedkyně
 • doc. Mgr. Hana Bergerová, Dr. (UJEP)
 • prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. (MU Brno)
 • PhDr. Jiřina Malá, CSc. (UJEP)
 • prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc. (UJEP)
 • prof. Dr. Marek Nekula (Uni Regensburg)
 • PhDr. Naděžda Zemaníková, Ph.D. (Univerzita Máteja Bela v Banskej Bystrici)

STUDIA HISTORICA

 • PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. (UJEP) - předseda
 • prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc, (UK Praha)
 • doc. Dr. Bogusław Czechowicz (Muzeum Narodowe Wrocław)
 • doc. PhDr. Ivana Ebelová, Ph.D. (UK Praha)
 • doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. (UJEP)
 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt (UK Praha / UJEP)
 • prof. PhDr. Miloš Řezník, Ph.D. (TU Chemnitz)
 • doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. (UJEP)
 • Doz. Dr. Volker Zimmermann (Uni Düsseldorf / UK Praha)

STUDIA PHILOSOPHICA

 • Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. (UJEP) - předseda
 • Mgr. Martin Nitsche, Ph.D. (UJEP) - tajemník
 • Ludger Hagerdorn, Ph.D. (IWM Wien /Berlin)
 • prof. PhDr. Pavel Kouba (UK Praha)
 • doc. Josef Moural, Ph.D. (UJEP)
 • prof. Miroslav Petříček, Dr. (UK Praha)
 • doc. MUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D. (UK Praha)

STUDIA POLITOLOGICA

 • doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc. (UJEP) - předseda
 • Mgr. Jan Charvát, Ph.D. (UJEP) - tajemník
 • Dr. Helmut Kohlenberger (Universität Wien / Universität Salzburg)
 • prof. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO / UK Praha)
 • doc. Jan Pavlík, Ph.D. (VŠE Praha)
 • JUDr. Karel Vodička (HAIT / TU Dresden / UJEP)

STUDIA SLAVOGERMANICA

 • doc. Martin Veselý, Ph.D. (UJEP) - předseda
 • Dr. Elisabeth Fendl (Johannes-Künzig-Institut Freiburg)
 • doc. Dr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (TU Dresden)
 • doc. Dr. Marie Macková, Ph.D. (UP Pardubice)
 • doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. (UJEP) - technická redaktorka

Program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Projekty Fondu rozvoje vysokých škol mají přispívat ke splnění úkolů v oblasti tvůrčího rozvoje vzdělávací činnosti vysoké školy, proto musí být koncipovány v souladu s dlouhodobým záměrem dané vysoké školy (Zákon o vysokých školách - zákon č. 111/1998 Sb., § 18 odst. 4).

ISAAR-F Informační systém agendy FRVŠ

 Projekty řešené v roce 2013

1. Mgr. Táňa Nejezchlebová
G5/802 Architektura a umeni tzv. saske renesance v SZ Cechach
38 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2012

1. Mgr., PhD. Charvát Jan, M.A.
F5b/1976 Analýza krajně pravicových textů - tvorba nového předmětu
60 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2011

1. Mgr. Němečková Eva
G5/1167 Řemeslo ve městě a jeho organizace v zrcadle staletí
40 tis. Kč

2. Ing. doc. Havlíček Aleš, Ph.D.
F5/2858 Dějiny politického myšlení: od Platóna k Machiavellimu
114 tis. Kč

3. Mgr. Kateřina Joklová
G5/2773  Terezín:Město darované
30 tis. Kč

4. Doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
F5/2955  Dějiny politického myšlení:od Machiavelliho k Masarykovi
117 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2010

1. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
2797 F5    Československo, paměť, osudy IV. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
85 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2009

1. Mgr. Vilém Zábranský
2519 G5    Města a městská společnost ve středoevropském prostoru od počátku do raného novověku - povinně volitelný kurz na Katedře historie FF UJEP
30 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2008

1. Dr. des. Miroslav Němec
1022 A b Multimediální učebna katedry germanistiky
718 tis. Kč

2. Mgr. Zuzana Rašpličková
1738 G5    Uplatnění témat disertačních prací v rámci nabídky specializovaných povinně volitelných kurzů na Katedře historie FF UJEP (propojení výuky a výzkumu)
73 tis. Kč

3. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.Dr.
2206 F5 d Československo, paměť, osudy III. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD).
86 tis. Kč

4. Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc.
2558 F5 d Multimediální pomůcka k výuce archivistiky
60 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2007

1. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
1445 F5 d Československo, paměť, osudy II. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
93 tis. Kč

2. Mgr. Jiří Koumar
2454 F5 a Základy informačních technologií pro historiky (inovace povinného kurzu Základy IT)
86 tis. Kč

Projekty řešené v roce 2006

1. Mgr. Jiří Koumar
1767 F5 b Dějiny v českém a světovém filmu. Nový povinně volitelný kurs
53 tis. Kč

2. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D.
2565 F5 d Československo, paměť, osudy. (Multimediální databáze výpovědí pamětníků na DVD)
89 tis. Kč

3. Mgr. Jakub Pátek
2682 F5 a Multimedializace přednášek Dějin kultury I. a II.
40 tis. Kč

4. Doc. PhDr. Jana Englová, Csc.
1608 F5 b Česká politika a politikové v dokumentech 1848 - 1918. Nový povinně volitelný kurz.
42 tis. Kč

5. Mgr. Hana Bergerová, Dr.
1804 F5 d Tvorba multimediální učební pomůcky k německé frazeologii
93 tis. Kč

6. Mgr. Martin Nietsche
484 F5 d Kalon kata logon. Přehled dějin filosofie umění
69 tis. Kč

http://www.gacr.cz/

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu.

V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.

Řešené projekty

Determinanty politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014 (16-01019S)

2016–2018

Řešitel: Mgr. Pavel Maškarinec Ph.D., FF UJEP

Cílem projektu je systematické zmapování politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku. Konkrétně analyzuje různé dimenze a faktory, které mohou vysvětlovat odlišnou míru politické reprezentace žen v jednotlivých obcích. Projekt se zaměřuje na analýzu determinantů politické reprezentace žen na komunální úrovni v České republice a na Slovensku v letech 1994–2014. Cílem je systematicky prozkoumat několik skupin faktorů, které teoreticky ovlivňují míru úspěšnosti žen ve volbách: socioekonomické a demografické, kulturní a institucionální a politické. Snaha pokrýt analýzou celé dvacetileté období, které uběhlo od obnovení místní samosprávy po přechodu obou zemí k demokracii (tedy celkem šest volebních aktů), je vedena záměrem neomezovat se pouze na synchronní srovnání úspěšnosti žen v jednom volebním aktu v různých obcích, ale za pomoci diachronního srovnání sledovat i možné proměny stability jednotlivých nezávisle proměnných v časově vzdálených obdobích. Základním výstupem projektu jsou dvě kolektivní monografie (z toho jedna v anglickém jazyce) a dalších osm odborných článků, z nichž dva budou vydány v impaktovaných a zbývajících šest v recenzovaných odborných časopisech.

Eroze suverenity a post-nacionální vládnutí v době krize (16-20390S)

2016–2018

Řešitel: PhDr. et Mgr. Vojtěch Belling Ph.D., FF UJEP

Cílem projektu je podrobit kritickému zkoumání současné přístupy ke konceptu suverenity ve světle pojmu krize, a to i na pozadí reflexe klasických koncepcí. Vyhotovení jedné monografie, organizace mezinárodní konference, publikace kolektivní monografie a sedmi studií ke zvolenému tématu. Zpochybnění či popření "klasických" pojmů politické teorie a ústavního práva jako jsou (národní) stát nebo suverenita, jejíž koncept se stal těžištěm debaty o post-vestfálské státnosti, patří k topoi akademické diskuse posledních dvou desetiletí. Poststrukturalismus, metodologický kosmopolitismus, právní pluralismus i radikální demokraté představují výzvu pro klasická chápání tohoto pojmu. Současné přístupy k "pozdní" suverenitě přesto nemohou uniknout zásadním logickým obtížím při popisu kritických situací, v nichž se politické entity buď rekonstituují, nebo zachraňují před vlastním zánikem prostřednictvím mimořádných opatření, která porušují jejich vlastní pravidla. V rámci řešení projektu budou zkoumány alternativní přístupy k otázce relevance suverenity, jež z části nachází inspiraci u klasických moderních autorů a zakládají se na analýze role, kterou tento pojem hraje při imaginaci politické a sociální reality.

LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice II.

2013-2015

Řešitelka: Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc., FF UK Praha
Spoluřešitelka: Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., FF UJEP

Předkládaný projekt reprezentuje dlouhodobější badatelskou a vydavatelskou platformu zaměřenou na vydávání městských knih a metodiku ediční práce s tímto typem písemností, koordinovanou řešitelskými pracovišti a pokrývající celý prostor ČR. Projekt navazuje na tříletý výzkum podpořený GAČR v letech 2009–2011 (GAČR 404/09/0214), který sdružil aktivity pracovišť a badatelů zabývajících se studiem a edičním zpřístupňováním zcela zásadního pramene k dějinám měst – městských knih, ale i na dřívější výzkum, který nastavil pravidla kritické ediční řady (GAČR 404/04/0261). V rámci uvedeného projektu byla zahájena revize zastaralého soupisu městských knih (doveden do roku 1526) a jeho rozšíření do roku 1620 včetně. Ve spolupráci s Bach Systems vznikla on-line přístupná databáze městských knih, do níž byly za pomoci proškolených archivářů ve vybraných regionech vkládány popisy městských knih. Území ČR bylo dosud pokryto zhruba z 50 %, proto je podáván návazný projekt, aby bylo možné započatý výzkum dokončit a na jeho základě též dokončit soubornou pomůcku, která centrálně eviduje středověké a raně novověké městské knihy.

Skepse, její předchůdci a dědicové

2009-2012
GA401/09/1219 standardní grant

RNDr. Josef Moural CSc.

Význam recepce skepticismu při formování novověkého myšlení je již obecně uznáván, především dík průlomové práci Richarda Popčina (1960, 2003). Od 70. let 20. stol. stoupá značně také zájem o starověký skepticismus, a v posledních deseti letech se vynořilo i téma jeho možných předchůdců, k nimž patří na prvém místě Sokrates. v přítomném projektu jde jednak o podrobné dílčí studie, jednak o celkovou koncepci dějin novověké filosofie, jek se jeví ve světle novějšího bádání. Hlavními výstupy projektu by měla být větší práce o Davidu Humovi a učební text dějin rané a vrcholné novověké filosofe. Vedlejší výstupy by měly zahrnovat dílčí studie na téma Sokrates, akademická skepse a pyrrhonismus, Descartes a možná další. Projekt navazuje na navrhovatelovy přípravné studie vykonané v posledních deseti letech: tezi o Humovi (2001), články o Descartovi (2002, 2003), o dějinách rané novověké filosofie (2005, 2006) a o Sókratovi ve vztahu ke skepticismu (2004, 2006, 2008). Jedním z jeho vedlejších záměrů je zprostředkovat na mezinárodní scéně výsledky dostupné zatím pouze v češtině.

LIBRI CIVITATIS dokumentace a zpřístupňování městských knih v České republice I.

2009-2011
GA404/09/0214standardní grant

PhDr. Michaela Hrubá Ph.D.

Projekt sdruží aktivity badatelů, kteří se zabývající studiem a edičním zpřístupňováním důležitého pramene k dějinám měst - městských knih. Podstatou projektu je revize stávajícího zastaralého soupisu městských knih a jeho rozšíření za rok 1526 formou on-line přístupné databáze. V současné době souborná pomůcka, která by centrálně evidovala městské knihy po roce 1526 neexistuje. bude se jednat o databázi, kterou lze významem pro budoucí generace archivářů a badatelů srovnat například s již fungujícím projektem on-line přístupného knihopisu starých tisků. Dále bude projekt zaměřen na realizaci ediční řady LIBRI CIVITATIS, která zpřístupní významné nejstarší městské knihy českých a moravských měst. V tomto ohledu naváže na grantový projekt GAČR 404040261, který byl regionálně vymezen. V současné době neexistuje žádná soustavně koordinovaná vydavatelská aktivita pokrývající celý prosto ČR, která by byla zaměřena na vydávání městských knih a metodiku ediční práce s tímto typem písemností. Jednotlivé solitéry edic městských knih vznikají nezávisle na sobě, často neodpovídají potřebám badatelů vzhledem k tomu, že mají nedostatečný kritický paprut atd. Právě na odstranění tohoto nedostatku dube zaměřena soustavná metodická činnost v rámci realizace projektu.

Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první Polovině 20. století

2009-2011
GA409/09/0503 standardní grant

Doc. PhDr. Kristina Kaiserová CSc.

Vznikající vědecká a kulturní centra Němců v Čechách se soustředila vedle Prahy v první polovině 19. století do center státní a církevní správy. S industrializací vznikla nová (Liberec, Ústí n. L). Vedle hospodářských a sociálních struktur se realizovaly i struktury kulturní a vzdělávací (knihovny, muzea ap.). Tato problematika již byla zkoumána, chybí ale komparace. Proměnu vnímání Prahy jako centra německé vědy a kultury v Čechách odrážejí i plány na přesun vysokoškolských pracovišť do německých oblastí. Realitou se stalo v Ústí n. L. pracoviště pro knihovnictví Německé univerzity, v Děčíně-Libverdě byl zemědělský odbor německé techniky. Významu nabyly instituce liberecké, Ústav pro sudetoněmeckou vlastivědu (od roku 1924), od roku 1939 Sudetoněmecký ústav pro výzkum země a národovědu, jenž bude zkoumán. Projekt by měl významnou měrou přispět k poznání nejen vědy, kterou pěstovaly německé korporace na českém území, ale vyvrátit i některá mylná tvrzení, jež najdeme v části německé literatury. projekt by také měl zkoumat propojení těchto institucí do sousedních německých oblastí.

Výrazové prostředky emocionality v německo-české jazykové konfrontaci

2009-2013
GA405/09/0718 standardní grant

Spoluřešitelka:Dr. Bergerová, KGER FF UJEP
Řešitelka: Doc. Priv.-Doz., PhDr. Lenka Vaňková Dr., Ostravská univerzita v Ostravě Filozofická fakulta

Cílem předkládaného projektu je srovnání jazykových prostředků (lexikálních, morfologických, syntaktických, stylisticko-rétorických a textových) k vyjádření emocionality v češtině a němčině na základě analýzy vybraných druhů psaných textů z různých funkčních stylů s využitím českých a německých jazykových korpusů a frazeologických slovníků. Výsledkem projektu bude vedle dílčích studií monografie, která přispěje k vymezení pojmu emocionalita v rovině teoretické a zároveň poskytne komplexní pohled na problematiku vyjádření emocionality v psaných textech v kontrastivním německo-českém pohledu. dalším výstupem projektu bude dvojjazyčný německo-český slovník emočních jazykových prostředků.

Johannes Khuen a Loutna česká Adama Michny z Otradovic. Německé předlohy českých duchovních písní 17. století

2009-2010
GA405/09/P339

Mgr. Jan Kvapil Ph.D.

Dvouletý grantový projekt spočívá ve zdokumentování a interpretaci vlivu jihoněmeckého katolického kulturního okruhu na podobu katolické české a německé písňové tvorby v Českých zemích. Východiskem řešení projektu bude detailní komparativní analýza vztahu Loutny české Adama Michny z Otradovic ke své německé předlože Epithalamium Marianum Johanna Khuena především v rovině textologické, na něž bude navazovat zmapování dobové a novodobé recepce jejich duchovních písní ve středoevropském literárním, historickém teologickém a hudebním kontextu. Podrobně bude posouzeni i nedostatečně probádaná problematika raně novověkých překladů poetických děl z němčiny do češtiny. Projekt tak zásadním způsobem přispěje k zasazení české barokní literatury do středoevropského kontextu se zvláštním zhodnocením vlivu německého.

Fenomenologie a topologie: Možnosti fenomenologie struktur

2009-2011
GA401/09/P210 postdoktorský grant

Mgr. Martin Nitsche Ph.D.

Grantový POST-DOC projekt Fenomenologie topologie: Možnosti fenomenologie struktur zkoumá strukturní způsob interpretace díla Edmunda Husserla a Martina Heideggera, který by mohl představovat alternativu k převládající hemeneutiské fenomenologii. Zaměřuje se na kritický výzkum možností rozvoje fenomenologie struktur s důrazem na motiv fenomenologického pole. Projekt usiluje o mezioborový dialog s matematikou a sociálními vědami v oblasti topologie. hlavním výstupem projektu by měla být monografické studie s předběžným názvem Možnosti fenomenologie struktur. Dalšími výstupy jsou dílčí studie publikané v ČR a v zahraničí.

Sudetská župa jako protiletecký kryt říše? (1939-1945)

2009-2011
GA409/09/P331 postdoktorský grant

Mgr. Martin Veselý Ph.D.

Řešitel projektu se zaměřil na oblast, která v dosavadním bádání o Říšské župě Sudety v letech 1939-1945 stála prozatím stranou. Věnuje se vlivu a dopadu bombardovací ofenzivy britského a později amerického letectva proti nacistickému Německu na dění v sudetské župě. Přestože k prvnímu vážnému náletu na sudetskou župu došlo až na jaře 1944, zprostředkovaně se zde letecká válka projevila již na konci roku 1942. Tehdy se župa stala tzv. přijímací župou, kam byly přemisťovány stovky průmyslových závodů a přicházely desetitisíce říšských Němců. Jak však byla sudetská župa, kterou její představitelé oficiálně označovali jako „protiletecký kryt říše“, připravena na leteckou válku? Jakým způsobem zde byl vybudován systém říšské protiletecké ochrany a jak fungoval? Co znamenal pro sudetskou župu fakt, že se stala přijímací župou? Jak zde probíhala letecká válka a jak se promítla do posledního roku existence župy? To jsou některé z otázek, kterými se řešitel zabývá v projektu a navazuje tím na svůj předchozí výzkum zaměřený však pouze na oblast dnešních severozápadních Čech.

Vliv změny literárního jazyka na konstituci identity v dílech českých autorů píšících po r. 1968 německy

2008-2010
GA 405/08/P211 postdoktorský grant

Mgr. Renata Cornejo, PhD.

Cílem projektu je reagovat na letitý deficit české germanistiky, která se až na výjimky dosud systematicky nezabývala díly českých autorů, kteří po r. 1968 odešli nebo byli donuceni opustit Československo, ve své nové vlasti – Německu, Rakousku nebo Švýcarsku – začali psát úspěšně v německém jazyce a dnes se svým dílem řadí mezi významné autory německé jazykové oblasti, jak dosvědčuje řada prestižních cen, které jim byly především v posledních letech uděleny (2007 Sadlon – Cena Adelberta von Chamisso, 2006 Faktor – Cena Alfreda Döblina, 2005 Konecny – Cena Poetry Slam atd.). V rámci projektu vzniknou dílčí studie k problematice změny literárního jazyka a utváření identity v nové vlasti se zohledněním interkulturních aspektů. Konečným výstupem budou dvě první ucelené publikace k této tematice. Publikaci zohledňující význam těchto autorů pro „migrační literaturu“ v německé jazykové oblasti vydá v německém jazyce nakladatelství Praesens, a česká publikace reflektující kromě české tvorby především pak roli daných autorů v české exilové literatuře bude vydána v řadě ACTA UNIVERSITATIS FF UJEP.

Záměr vydat německou publikaci v r. 2009 a poté v následujícím roce publikaci českou reaguje na skutečnost, že se jedná o autory na pokraji vědeckého zájmu jak německé jazykové oblasti tak i v Čechách a že je proto potřeba výsledky vědeckého bádání zpřístupnit v obou jazycích, přičemž je záměrem zohlednit vždy příslušný literární kontext – německé migrační literatury nebo české exilové literatury. Nebude se tedy jednat o pouhý překlad z jednoho jazyka do druhého, ale o specifický přístup ke zkoumané problematice, jehož výsledek bude bezesporu přínosem a nosným základem dalšího vědeckého literárně vědného bádání jak v Čechách tak i v německé jazykové oblasti.

Střední školství v meziválečném Československu

2008-2010
GA 409/08/P249 postdoktorský grant

Dr.des. Mirek Němec

Cílem projektu je výzkum středního školství v ČSR doby meziválečné na pozadí národnostní problematiky. Projekt tímto navazuje na grantový projekt GAČR „Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914“zpracovávaný na katedře historie FF UJEP a ústavem slovansko-germánských studií na UJEP v letech 2004-2006, a na disertační projekt řešitele „Staatsbürgerliche Erziehung an deutschen Mittelschulen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik“ [Státoobčanská výchova na německých středních školách v první Československé republice], který zpracovával pod vedením Prof. Dr. Dietmara Neutatze na katedře nových a východoevropských dějin Univerzity Albrechta-Ludwiga ve Freiburgu v Breisgau. Výstupem bude kromě publikace v německém jazyce k tématu německého středního školství v ČSR několik dalších samostatných studií, které by řešitel chtěl publikovat v předních historických nebo kulturněhistoricky zaměřených časopisech jak v ČR, tak i v Německu nebo Polsku popř. ve sbornících z mezinárodních konferencí i v širším tématickém okruhu. Souhrn výsledků tohoto bádáni by měl být vydán jako samostatná studie v edici UJEP.

Archeologizované stavby na pískovci

2006 – 2008
GA404/06/1223 standardní grant

PhDr. František Gabriel, Ph. D.- ukončen

Cílem projektu je analýza formální struktury staveb na pískovcovém podloží a její verifikace syntézou pomocí vzorku z oblasti Českého Ráj, Kokořínska a Labských pískovců. Tento záměr vyvolala potřeba deskripce sídel na pískovcovém podloží, které soustavně narušuje řada přírodních a atropogenních faktorů. Nedostatečné definování znaků archeologizovaných staveb se projevilo i při plnění některých dílčích úkolů výzkumného záměru: Opomíjené hodnoty památkového fondu severních Čech, evidence, výzkum a dokumentace (č.:MKCEZ99F1 101). Analýza formálních znaků archeologizovaných staveb je nezbytná nejen pro deskripci, ale i pro modelování dynamického systému sídlení na pískovci. V rámci projektu rozvrženého do tří let bude v první fázi provedena grafická dokumentace zvoleného vzorku. V druhé fázi proběhne analýza, deskripce vzorku a syntéza. Tento postup bude dle potřeby opakován. Ve třetí fázi budou definovány znaky pro deskripci reliktů archeologizvaných staveb, které budou publikovány.

http://www.gaav.cz/

Popis typů grantových projektů

1. Standardní badatelské grantové projekty
2. Juniorské badatelské grantové projekty
3. Doplňkové publikační grantové projekty

Základní charakteristiky vyhlašovaných typů projektů

1. Standardní badatelské grantové projekty

Témata grantových projektů vycházejí z námětů badatelů přičemž je žádoucí, aby svou věcnou náplní přispívala k rozvoji dlouhodobě koncipovaného výzkumu v základních a teoretických vědních disciplinách. Účelová dotace bude tak jako dosud udělována standardním badatelským projektům, jejichž předmětem je základní výzkum v disciplínách pokrytých jednotlivými oborovými radami s řešitelským týmem tvořeným pracovníky z jednoho pracoviště nebo z pracovišť příbuzného odborného zaměření. Předpokládaná délka řešení je 3–5 let. V souladu se zadávací dokumentací však bude uchazečům poskytnuta také možnost podávat do soutěže návrhy projektů, které jsou svým charakterem mezioborové, tj. přispívají k rozvoji poznání přesahujícího hranice úzké oborové specializace a integrují myšlenkové i metodické přístupy více základních vědních disciplín. Délka trvání mezioborových projektů může být rovněž v rozsahu 3–5 let. Interdisciplinární pojetí projektů skýtá především příležitost společným týmům tvořeným zaměstnanci pracovišť různě oborově zaměřených, zabývajících se badatelským výzkumem v základních vědních disciplinách, a podporuje spolupráci ústavů Akademie věd, vysokých škol a výzkumných pracoviště dalších resortů. Pro posuzování a hodnocení návrhů mezioborových projektů je ad hoc ustavena Rada pro mezioborové projekty GA AV, složená ze zástupců všech oborových rad. Tato rada posoudí, zda návrh dostatečně splňuje podmínku interdisciplinarity; v opačném případě předá návrh projektu k projednání oborové radě, která je věcné náplni příslušného projektu odborně nejblíže. Pořadí návrhů projektů akceptovaných Radou pro mezioborové projekty GA AV bude sestaveno samostatně.

2. Juniorské badatelské grantové projekty

Cílem tohoto typu projektů je podnítit mladé talentované vědce k formulování vlastní tématiky – konkrétního, obvykle úzce vymezeného problému – a k vytvoření malého týmu pro jeho řešení. Účelová dotace bude udělována projektům, jejichž předmětem je základní výzkum v disciplinách pokrytých jednotlivými oborovými radami. Juniorské badatelské grantové projekty tak mají sloužit k profilaci budoucích vedoucích týmů. Grantový projekt může navrhovat mladý badatel, který je absolventem nebo studentem doktorského studijního programu a v době zahájení řešení nedovrší 35 let. Pokud bude řešitel pracovat na projektu s řešitelským týmem, musí být tito pracovníci v době zahájení řešení projektu mladší 38 let. Řešení projektů může být rozvrženo na období 1 až 3 roky. Doktorand, který se hodlá zúčastnit veřejné soutěže na juniorské badatelské grantové projekty, nemusí být vždy v době podávání návrhu zaměstnancem příslušného pracoviště. Podle zákona však žádá o grant „uchazeč“, tj. v převážné většině případů instituce, která bude zodpovídat GA AV za hospodaření s grantovými prostředky a která poskytne řešiteli patřičné zázemí pro řešení projektu. To znamená, že návrh musí být podán uchazečem a potvrzen jeho statutárním zástupcem. Pokud bude grant udělen, je nezbytně nutné, aby řešitel byl v době zahájení řešení zaměstnancem této instituce. Součástí účelové podpory mohou být samozřejmě i mzdové prostředky pro řešitele projektu. V rámci rovného přístupu k ženám a mužům budou zvýhodněni navrhovatelé, kteří se vracejí na pracoviště po rodičovské dovolené, a to tak, že věková hranice jim bude zvýšena o 2 roky na každé dítě. Pomoc těmto navrhovatelům poskytne GA AV i tím, že pokud jejich návrh grantového projektu bude ve veřejné soutěži úspěšný, může být zahájení řešení posunuto až o 9 měsíců.

3. Doplňkové publikační grantové projekty

Tento typ grantových projektů je určen na podporu vydání již existujících rukopisů původních vědeckých prací vzniklých při řešení badatelských projektů standardního typu. Podpora je směrována na malotirážní edice rozsáhlejších vědeckých publikací – původních monografií. Předmětné publikace obvykle shrnují výsledky výzkumné činnosti za poměrně dlouhé období a nemohou být tedy financovány v rámci standardních grantových projektů. Nejčastěji jsou granty poskytovány badatelským týmům z oblasti humanitních a společenských věd. Podpora je udělována na 1 rok.

2008

PhDr. Jaroslav Rokoský PhD., Mgr. Jaroslava Klímová
Výstava: Události roku 1968 (1969) na Pedagogické fakultě v Ústí n. L.
10 tis. Kč

2007

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Zapojení katedry historie FF UJEP do přípravy portálu Ústí - Aussig.net - web o architektuře na severu - zmapování a vystavení informací o nejzajímavějších stavbách ve městě ÚL
13 tis. Kč

2006

PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Kampus Univerzity J. E. Purkyně jako významná součást centra krajského města Ústí nad Labem
35tis. Kč

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer