Sidebar

17
lis, so
46 Aktuality

 

Výzkumné záměry

Katedra historie a katedra germanistiky, začleněné od 1. 9. 2006 do struktury FF UJEP pracovaly v letech 1999-2004 na výzkumném záměru:

Identifikační kód výzkumného záměru: MSM 134300002
Název výzkumného záměru: Severozápadní Čechy na prahu třetího tisíciletí - regionálně orientovaný výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Řešitel: Doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc.

Sedm dílčích částí záměru se zabývá různými aspekty problematiky regionu. Geografie charakterizuje nový územně správní celek analýzou fyzicko- a sociogeografických znaků. Sídelně historický projekt chce postihnout dynamiku vývoje a proměn sídelní struktury. Projekt ochrany kulturního dědictví se zaměřuje na venkovskou sakrální architekturu a drobné nemovité památky. Další projekt zkoumá proměny mentality obyvatel regionu ve třech klíčových obdobích vývoje (rok 1848, okolo roku 1900, 1938-1945). Jazykovědný a literární projekt mapuje projevy multietnicity a multikultury ve vztazích české, německé a židovské komunity, v současnosti pak také ve vztazích většinové společnosti a nečeských minorit, zejména romské. Přírodovědné projekty monitorují stav životního prostředí v Krušných horách. Chemický měří zatížení vod, půd a rostlin některými kontaminanty, biologický studuje mokřady, významný přirozený biotop, odrážející míru ekologické nerovnováhy.

V současné době byl připraven návrh výzkumného záměru:

Identifikační kód výzkumného záměru: MSM 4455560105
Název výzkumného záměru: Příhraniční regiony a kulturní transfer v proměnách dějin (Češi, Němci a Židé v středoevropském kulturním kontextu na příkladu regionu severních a severozápadních Čech)
Řešitelka: Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

Vzhledem ke stále většímu akcentování „evropského" vidění dějin stojí před historiografií složitý problém komparativně posoudit různé kulturně historické tradice v nejširším slova smyslu nejen v jednotlivých zemích, ale i regionech. Příhraniční regiony pak byly prostorem, kde docházelo k nejintenzivnějšímu potkávání se různých kultur, vzájemně se přijímaly a přejímaly, prolínaly, ale i střetávaly. Cílem výzkumného záměru je vytvořit ve vymezeném regionu takový obraz vrstev kulturního myšlení a dění, jež by nakonec vedly k vytvoření jednoho „střípku" zrcadla evropských dějin, „střípku", který by v každém daném okamžiku odpovídal požadavku „mysleti historicky". To ovšem také znamená další rovinu, schopnost pohledu z druhé strany, dešifrovat „její způsob myšlení", tento akcent, jakkoli se zdá samozřejmý, zatím příliš často řešen nebyl. S ohledem na lokalizaci řešitelského pracoviště a jeho dosavadní vědecko-výzkumné zaměření bude problematika výzkumného záměru detailně studována v modelovém prostoru severozápadních a severních Čech, jehož historický vývoj od prvopočátků silně ovlivňovala blízkost saské (německé) hranice. Důkladné poznání mechanismů, které fungovaly a fungují v tomto konkrétním prostoru bude možné konfrontovat s jinými příhraničními regiony ve středoevropském prostoru. Výzkum bude probíhat v modulech, jejichž základní koncepce je formulována takto:

1) Hranice reálná i „virtuální"

2) Role příhraničního regionu v integračních či partikulárních tendencích zemské a státní politiky

3) Na prahu moderních dějin - region průsečíkem nových kulturních proudů

4) Doba vzniku a existence národních států v 19. a 20. století

5) Říšská župa Sudety, odsun německého obyvatelstva, vznik dvou německých států a poválečný vývoj příhraničního regionu

6) Vliv specifik historického vývoje na současnou politickou scénu a dění v regionu - odlišnosti od centra

 

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Přehled přednášek

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer