Sidebar

24
bře,
39 Aktuality

kaiserova.jpg

Kontakty

e-mail: kaiserova@albis-int.cz
tel: 475 286 428
mobil: 00420 603 828 746
kancelář: A 115

Vzdělání, profesní životopis

 • Narozena 21. 7. 1956 ve Varnsdorfu, vdaná, manžel Vladimír Kaiser ředitele Archivu města UL.
 • 1975 – maturita na gymnasiu
 • 1975-1980 – Filosofická fakulta University Karlovy, obor dějepis-čeština.
 • 1980 – Absolutorium - diplomová práce: Městská hnutí a jejich požadavky ve středním Německu a v českých zemích v době reformace a selské války
 • 1980 – PhDr.
 • 1991 – CSc.: kandidátská práce na téma Státní moc v Sasku na přelomu 16. a v průběhu 17. století.
 • 2005 – jmenována docentkou pro moderní dějiny (FSV UK Praha) práce na téma Konfesní myšlení českých Němců v 19. a na začátku 20. století
 • 1980-1987 – odborná archivářka v Okresním archivu v Děčíně.
 • 1987-1990 – mateřská dovolená (syn Vojtěch)
 • 1990 – dosud Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem –odborná asistentka na katedře historie a zároveň vědecká tajemnice Ústavu slovansko-germánských studií, jenž se po založení University J. E. Purkyně v roce 1992 stává ústavem rektorátním. Od roku 2006 ředitelka téhož ústavu, který je od roku 2008 ústavem filozofické fakulty UJEP

Odborná specializace

 • Moderní dějiny 19. a první poloviny 20. století – s důrazem na dějiny Němců v českých zemích, církevní dějiny,

Výuka

pdf Obecné dějiny raného novověku

pdf Ekonomické teorie

doc Okruhy ke zkoušce

Materiály a seznam doporučené literatury

doc Výstupy ze seminářů od ZS 2022

web k evropským dějinám: http://ieg-ego.eu/

doc Výstupy na semináři

avi POLITICAL THEORY - Karl Marx (film)

pdf Seznam doporučené literatury

pdf nacionalizace 1

pdf nacionalizace 2

pdf Schicht

pdf Lidové vzdělávání

doc Opora krize - aktuální

doc Internetové odkazy

doc Metodický list I.

doc Metodický list II.

pdf Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století

pdf Hnutí pryč od Říma – LOS-VON-ROM, HIN ZUM EVANGELIUM!

Výzkum

 • Fond rozvoje vysokých škol - Hlavní centra kulturního života Němců v Čechách ve 20. století (spolu s Archivem akademie věd ČR) - 1993
 • Aktion Oesterreich - rakousko-český akademický program - výstavba pracoviště a podpora publikací ÚSGS UJEP 1993-1997
 • Fond rozvoje vysokých škol - Tvůrčí činnost studentů na téma: Analýza duchovního života vybraných mimopražských center na přelomu 19. a počátku 20. století (otázky politické, kulturní, sociální, náboženské a nacionální) jako jeden zpředpokladů poznání geneze současného myšlení - 1999
 • Grantová agentura ČR - Gotika vseverozápadních Čechách - 2001-2003 - spoluřešitelka
 • Česko-německý fond budoucnosti
 • Česko-saské dějiny - příprava publikace pro české a saské učitele dějepisu - spolu s Cordelií Howald (Lehrerfortbildungsakademie Meißen) - 2000
 • Lebensgeschichtliche Interviews und Erfassung von Zeitzeugenberichten - spolu sEvou Habel (Sudetendeutsches Haus München) - 2003
 • Grantová agentura ČR - Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914 - 2004-2006 – řešitelka
 • GAČR 409/09/0503 (2009-2011) Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století
 • IGA FF UJEP Hledání inspirace. Ideový transfer v průběhu staletí s těžištěm v oblastech severních, severozápadních a západních Čech
 • EU (OP VK) Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích (vzdělávací film) – 2011-2013
 • Visegrad University Studies Grant nr. 61100006) Visegrad Memory or Visegrad Memories? Memory of Majority and Memories of Minorities in Central Europe (spoluřešitelka) – 2012- 2014 (2016)
 • Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu
 • GAČR – Masarykova univerzita Brno – Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR (2015-2017)

Aktuální

 • Naše světové dědictví – Hornická kulturní krajina Krušnohoří INTERREG – segment publikace
 • Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy) – SGS, spoluřešitelka

Publikační činnost

Vědecké monografie

 • KAISEROVÁ, Kristina. Karel Klostermann. Alexander Marian: Plzeň – Ústí nad Labem na přelomu 19. a 20. století. Acta Universitatis Purkynianae. Slavogermanica VII. Ústí nad Labem, 1997. 110 s. ISBN 80-86067-12-2.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Úvaly u Prahy: Nakladatelství Ve Stráni, 2003, 200 s. + 20 s. příloh. ISBN 80-903319-0-4. EAN 978-80-903319-0-7.

Edice dokumentů

 • KAISEROVÁ, Kristina – MARTINOVSKÝ Ivan, Karel Klostermann: Dopisy Bettyně, Ústí  nad Labem 1995, ISBN 80-901761-3-5.

Část monografické publikace

 • CVRKOVÁ, Marta – JAROŠ Vlastimil – KAISER, Vladimír – KAISEROVÁ, Kristina – KLANČÍKOVÁ, Milada, Dějiny Povrlů a integrovaných obcí 1186-1986. Praha, 1987. s. 12-37.
 • CVRKOVÁ, Marta – KAISER, Vladimír – KAISEROVÁ, Kristina, Dějiny zaniklých obcí – Lochočice, Vyklice, Otovice. Praha, 1987. s.19-65.
 • – KAISER, Vladimír – KAISEROVÁ, Kristina, Svádov 800 let. Ústí nad Labem, 1988. s. 6-27.
 • Kaiser, Vladimír – KAISEROVÁ Kristina et. al. Dějiny města Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 1995. s. 51-61, s. 85-97. ISBN 80-901761-5-1.
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Varnsdorf, město průmyslu a zahrad. Česká Lípa, 2003. s. 202-213. s. 342-351. ISBN 80-239-0276-8.

Příspěvek do monografických publikací např. sborníku

 • KAISEROVÁ, Kristina. Aussiger Geschichtsschreibung. In Neumüller, Michael. Die böhmischen Länder in der deutschen Geschichtsschreibung seit dem Jahre 1848 I. Acta Universitatis Purkynianae. Slavogermanica III. Ústí nad Labem, 1996. s. 179-180. ISBN 80-901761-6-X.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Hnutí Los-von-Rom a čeští Němci. In Hojda, Zdeněk a Prahl, Roman. Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha: KLP, 2003. s. 208-216. ISBN 80-85917-98-X.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Kostel Nanebevzetí P. Marie v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 1998. 27 s. ISBN 80-86067-27-0.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Memoiren – ein Beitrag zur Erinnerungskultur. In Bingen, Dieter a Borodziej,Włodzimierz a Troebst, Stefan. Vertreibungen europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergangenheitspolitik – Zukunftskonzeptionen.Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt Bd. 18. Wiesbaden: Harrsasowitz Verlag, 2003. s. 242-247. ISSN 0945-5515, ISBN 3-447-04839-5.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Paul hrabě Hoensbroech a jeho kritika ultramontanismu na stránkách
 • časopisu Preussische Jahrbücher. In Radvanovský Zdeněk.. Semper idem. Jiřímu Tůmovi k pětasedmdesátinám. UJEP Ústí nad Labem 2003. s. 26-29. ISBN 80-7044-477-0.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Snahy ústeckých Němců o kulturní emancipaci na konci 19. a na počátku 20. století. In Pešek, Jiří, Tůma Oldřich. O dějinách a politice: Janu Křenovi k sedmdesátinám. Ústí nad Labem: Albis international 2001. s. 61-70. ISBN 80-86067-53-X.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Státní moc v Sasku v průběhu 17. století. In Kaiserová, Kristina. Čechy a Sasko v proměnách dějin. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica I., Slavogermanica II. Ústí nad Labem: 1993. s. 114-121. ISBN 80-7044-053-8.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Zur Frage des Widerhalls der lutherischen Reformation in Nordwestböhmen. In Vogler, Günter. Martin Luther, Leben, Werk, Wirkung. Berlin, 1983. s. 451-462.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Život na saském dvoře koncem 16. a začátkem 17. století. In Bobková, Lenka. Život na šlechtickém sídle v 16.-18. století. Acta Universitatis Purkynianae. Philosophica et historica I, Opera historica I. Ústí nad Labem, 1992. s. 114-120.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Význam „střekovského“ trpaslíka pro dějiny Němců v Čechách, The Importance of the „Střekov“. Trpaslík v evropské kultuře. Sborník z konference konané v Ústí nad Labem 16.-18. 6. 2004, Martin Veselý (eds.), ISBN 80-7044-680-3, s. 27-31
 • KAISEROVÁ, Kristina. Hnutí Los-von-Rom a Srdce Ježíšovo. Srdce Ježíšovo. Teologie – symbol dějiny. Sborník z konference konané na Vranově u Brna 30. 1. 2002, Kristina Kaiserová – Jiří Mikulec – Jaroslav Šebek (eds.), HÚ AV ČR Centrum pro výzkum církevních dějin ČBK Centro Alletti Velehrad-Roma 2005, ISBN 80-86971-00-7, 80-7286-086-0EAN 978-80-86971-00-1, s. 139-143,
 • KAISEROVÁ, Kristina. Tři jezuitské příběhy. Příspěvek k objasnění konfesionalizace v 19. století. Viribus unitis. Nedosti bylo Jana Křena. Janu Křenovi k pětasedmdesátinám, Kristina Kaiserová – Jiří Pešek (eds.), HÚ AV ČR, IMS FSV UK, SH ČR-HK , ÚSGS UJEP, ÚSD AV ČR 2005, ISBN 80-86971-03-1, EAN 978-80-86971-03-2, s. 155-163
 • KAISEROVÁ, Kristina. KAISEROVÁ, Kristina: Nacionalizace katolické církve v česko- německých regionech ve druhé polovině 19. století a začátkem 20. století, in: Národ místo Boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-777-X, s. 108-113
 • KAISEROVÁ, Kristina: Subjektivní prameny ve výuce dějepisu, in: Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006, ISBN 80-7044-771-0, s. 125-128
 • KAISEROVÁ, Kristina: Tschechisch-deutsche negative Fremd- und Feinbilder im konfessionellen Bereich, 1900-1938, in: Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder. Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich 1900-2005, Dieter Bingen – Peter Oliwer Loew – Kazimir Wóycicki (eds.), in: Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt Bd. 24, Wiesbaden 2007, ISBN 978-3-447-05488-1, s. 97-102
 • KAISEROVÁ, Kristina: Spotřební každodennost v Cibichových časech, aneb co jsou „lepší a dobré časy“ Cibichova piva?, in: Pivo lepších časů. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 20. – 21. dubna 2006 ve Velkém Březně, red. Martin Veselý, Kristina Kaiserová, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav slovansko-germánských studií 2007, ISBN 978-80-7044-930-1, s. 217-219
 • KAISEROVÁ, Kristina: Die Identität der Deutschen in den böhmischen Ländern 1848-1919, in: Glaube – Freiheit – Diktatur. Festschrift für Gerhard Besier zum 60. Geburtstag, hrsg. Katarzyna Stoklosa, Andrea Strübind, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 2007, ISBN 978-3-525-35089-8, s. 839-847
 • KAISEROVÁ, Kristina: Tschechische Erinnerungskultur in den ehemaligen deutsch-böhmischen Gebieten, in: Ein anderes Europa. Innovation – Anstöße – Tradition in Mittel- und Osteuropa. Dokumentation zum 3. Sächsischen Mittel- und Osteuropatag, hrsg. von Walter Schmitz, Dresden 2007, ISBN 978-3-939888-07-9, s. 315-320
 • KAISEROVÁ, Kristina: Litoměřická diecéze – několik otazníků 19. století, in: Litoměřická kapitula. 950 let od založení. Kniha příspěvků z konference konané 8. června 2007 u příležitosti 950 let od založení Litoměřické kapituly,eds. Michaela Hrubá, Zuzana Rašpličková, 2007, s. 107-115, ISBN 978-80-7044-970-7
 • Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Kristina KAISEROVÁ, Jiří RAK eds. AUP 142, AUP Facultatis philosophicae – Studia Slavogermanica 1, Ústí nad Labem 2008, ISBN 978-80-7414-053-2, 510 s.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Spořitelna a městské elity v Ústí nad Labem v 19. století, In: Finanční elity v českých zemích 19. a 20. století, Praha 2008, ISBN 978-80-7363-227-4, s. 328-341
 • KAISEROVÁ, Kristina: Deutsche und Tschechen im konfessionellen Leben des 19. Jahrhunderts – „Differenz und Gemeinsamkeit“, In: Blätter für deutsche Landesgeschichte, B. 144/2008, S. 37-43.
 • KAISEROVÁ, Kristina, RÖHBORN Gert: „The generation affected will have to see it through“. Literary paths our of dictatorship, In: Present tension. European writers on overcomimg distatorships. Kristina Kaiserová, Gert Röhborn (eds.), Central European University Press 2009, ISBN 978-963-9776-32-6, s. 3-15
 • KAISEROVÁ, Kristina: Katolická církev, politika a sociální otázka v německojazyčných oblastech litoměřické diecéze, in: Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř (eds.), Brno 2009, ISBN 978-80-86488-55-4, 978-80-7286-144-6, s. 217-222, (Výstup v rámci grantu Studie je výstupem z grantu GA ČR č. 404/08/0029 „Intelektuální a lidová zbožnost v českých zemích v 19. století mezi nacionalismem a novou konfesionalizací“.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Všeněmecký svaz a jeho působení v příhraničních oblastech českých zemí, in: Historik na Moravě. Profesoru Jiřímu Malířovi a předsedovi Matice moravské a vedoucímu Historického ústavu FF MU, věnují jeho kolegové, přátelé a žáci k šedesátinám Brno 2009, ISBN 978-80-86488-57-8, s. 481-487
 • KAISEROVÁ, Kristina: Johann Schicht, in: Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914. Akteure, Ideen, Realität, herausgegeben von Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, München 2009, ISBN 978-3-89975-192-5 , S. 271-282 , (Výstup v rámci grantu Studie je výstupem z grantu GA ČR č. 404/08/0029 „Intelektuální a lidová zbožnost v českých zemích v 19. století mezi nacionalismem a novou konfesionalizací.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Vztah církevní propagandy a kultury v českých zemích v druhé polovině 19. století, in: Kultura jako nositel a oponent politických záměrů. Německo-české a česko-německé kulturní styky od poloviny 19. století do současnosti. (Dušan Kováč – Michaela Marek – Jiří Pešek – Roman Prahl eds.), Pro Česko-německou a slovensko-německou komisi historiků vydalo nakladatelství Kristina Kaiserová albis international, Ústí nad Labem 2009, ISBN 978-80-86971-90-2, s. 215-224
 • NEŠPOR, Zdeněk R. – CRHOVÁ, Marie – KAISEROVÁ, Kristina – MACKOVÁ, Marie – MAREK, Pavel: Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?,  Praha Scriptorium 2010, ISBN808727122, 328 s.
 • BRANDES, Detlef – SUNDHAUSEN, Holm – TROEBST, Stefan (Hg.). In Verbindung mit KAISEROVÁ, Kristina und RUCHNIEWICZ, Krzysztof. Redaktion: Dmytro Myeshkov: Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Böhlau Verlag Wien – Köln – Weimar 2010, ISBN 978-3-205-78407-4.
 • KAISEROVÁ, Kristina – MACKOVÁ, Marie: Lidové misie redemptoristů v českých zemích v 19. století, In: Hanuš, Jiří a kol.: Christianizace českých zemí ve středoevropském kontextu. Brno, Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura 2011, ISBN 978-80-86488-77-6, S. 248-267
 • KAISEROVÁ, Kristina:  „Černý kout – Schwarzer Winkel“. Sakrální genius loci Šluknovského výběžku – "Schwarzer Winkel”,In: Miloš Havelkaa kol.: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Červený Kostelec 2012: P. Mervart. ISBN 978-80-7465-053-6, s. 147-164.
 • KAISEROVÁ, Kristina – MACKOVÁ, Marie: Die deutschen Redemptoristen in Böhmen und ihre bedeutende Repräsentanten, In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde / im Auftr. der Kommission für Deutsche und Osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde Bd. 53,  hrsg., Münster; New York; München; Berlin: Waxmann 2012, s. 133-153, ISBN 978-3-8309-2722-8, ISSN 0075-2738.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Die Volksbildung im 19. Und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, In: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800–1945),  Waxmann, Münster 2014, ISBN 978-3-8309-3202-4, s. 201-223.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Válečné deníkové reflexe ústeckého podnikatele Ferdinanda Maresche,In: První světová válka a role Němců v českých zemích, Marcela Zemanová – Václav Zeman (eds.), Muzeum města Ústí nad Labem a UJEP Ústí nad Labem 2015, ISBN 978-80-7414-991-7, s. 198-208.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Aspekte einer grenzübergreifenden Religionsgeschichte zwischen Deutschland und Böhmen, In: Religion und Nation: Tschechen, Deutsche und Slowaken im 20. Jahrhundert, Hrsg. Kristina Kaiserová, Eduard Nižňanský und Martin Schulze Wessel, Essen 2015, ISBN 978-3-8375-1286-1, s. 83-89.
 • KUNŠTÁT Miroslav – KAISEROVÁ, Kristina: The Collegium Bohemicum in Ústí nad Labem, the Sudeten German Museum in Munich. Which Collective Memories should be Preserved, Promoted, and Passed On?, In: Revue d'Etudes Comparatives Est-Ouest  Jg. 47, 1-2/2016, s. 91-111, ISSN 0338-0599.
 • KAISEROVÁ Kristina – KUNŠTÁT, Miroslav, Češi a Němci v muzeu. Nové způsoby institucionalizace veřejné vzpomínky v česko-německých vztazích: Collegium Bohemicum (Ústí nad Labem) a Sudetoněmecké muzeum (Mnichov), Kováč, Dušan – Řezník, Miloš - Schulze Wessel, Martin (eds.), in:  Paměť – expozice – ukládání: Muzealizace dějin v česko-německo-slovenském kontextu, s. 118-129, ISBN 978-80-87782-73-6, Praha 2017.
 • KAISEROVÁ Kristina, Převzetí poutního místa ve Filipově kongregací Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristé) roku 1885, in: 150 let Filipova /150 Jahre Philippsdorf, Martin Barus (ed.), Litoměřice 2018, s. 185-194, 195-211 (oba jazyky), ISBN 978-80-7465-313-1.
 • KAISEROVÁ Kristina – HOUFEK Václav, Der „Elbeverein“ im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Andreas Martin-Norbert Fischer (Hg.) Die Elbe, Über den Wandel eines Flusses vom Wiener Kongress (1815) bis zur Gegenwart, S. 453-462,  ISBN 978-3-96023-205-6 (Leipzig  - 2018), ISBN 978-3-931879-71-6 (Stade- 2018).

Článek v periodiku

 • KAISEROVÁ, Kristina. Die Quellenbasis der deutschen Bildungs- und Wissenschaftsvereine in den ländlichen Archiven. Germanoslavica, Zeitschrift für germano-slavische Studien, 1995, II (VII) Jg.., Nr. 1. s. 37-39. ISSN 1210-9029.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Méně známý spis o české reformaci z 18. století a jeho kritický ohlas. Husitský Tábor, 1983 – 1984, č. 6-7. s. 449-452.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Sociální hnutí v českých a moravských městech počátkem 16. století. Ústecký sborník historický, 1985. s. 119-143.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Der sächsische Absolutismus des 16. und 17. Jh. im Kontext zum Entstehen neuzeitlicher Staaten: Sachsen und die Wettiner – Chancen und Realitäten. Dresdner Hefte, 1990, Jg. 9, Nr. 4. s. 87-92.
 • KAISEROVÁ, Kristina. Die Barockzeit in den Schriften der Los-von-Rom-Bewegung: O werthestes Vatter-Land! Kultur Deutschböhmens 17. - 19.Jh. Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách – Mitteilungen für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, 2003, roč. 2. s. 29-33. ISBN 80-7044-469-X, 80-86475-02-6.

Lektorské posudky

 • Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii, Zdeněk Bezecný – Martin Gaži – Martin C. Putna (eds.), uspořádal a edičně připravil: Martin Gaži, České Budějovice 2008, ISBN 978-80-85033-10-6
 • JUDr. Václav Kounic a jeho doba, Jiří Malíř a Martin Rája (eds.), Brno 2009

Heslo v encyklopedii

 • Maresch, Ferdinand průmyslník v oboru keramiky, in: Milan Myška a kol., Historická encyklopedie podnikatelů Čech, Moravy a Slezska II, Ostrava 2008, s. 230-232

Spolupráce na encyklopedii

 • Detlef Brandes – Holm Sundhausen – Stefan Troebst (Hg). In Verbindung mit Kristina Kaiserová und Krzyssztof Ruchniewicz.. Redaktion: Dmytro Myeshkov: Lexikon der Vertreibungen. Deportation, Zwangsaussiedlung und ethnische Säuberung im Europa des 20. Jahrhunderts, Böhlau Verlag Wien – Köln – Weimar 2010

Populární články

 • KAISEROVÁ, Kristina – KARLÍČEK, Petr: Tři ztracené pomníky, In: Literární noviny, roč. 23, č. 43, 25. října 2012, s. 22-23.
 • KAISEROVÁ, Kristina: Themenblock 1: Erinnerungskultur: Podiumsdiskussion, In: Forum Mitteleuropa beim Sächsischen Landtag. Konferenz „Kulturen in Mitteleuropa: Erinnern, Fördern, Gestalten“ am 8. und 9. Oktober 2012 im Ständehaus, Dresden 2013, s. 46-57
 • KAISEROVÁ, Kristina: Franz Josef Umlauft a jeho cesta k sudetskému Němci, In: Obrazové album ze života ústeckého archiváře Franze Josefa Umlaufta vybrali, popsali a uspořádali Vladimír Kaiser a Helena Patráková. Ústecká vlastivěda X. Ústí nad Labem 2014, s. 5-10.

Učebnice

 • KAISEROVÁ, Kristina – RADVANOVSKÝ, Zdeněk – VESELÝ Martin (eds.): Dál v Sasku stejně jako v Čechách: české země a Sasko v proměnách dějin, Ústí nad Labem 2004.
 • KAISEROVÁ, Kristina – SCHMITZ Walter (eds.): Sasko – české vztahy v proměnách času I-III, Dresden 2013.
 • KAISEROVÁ, Kristina – SCHMITZ Walter (eds.): Tschechisch – sächsische Beziehungen im Wandel der Zeiten I-III, Dresden 2013.
 • KAISEROVÁ, Kristina a kol. Patriotismus – nacionalismus – národovectví v českých zemích (vzdělávací film a publikace), Ústí nad Labem 2013.
 • OLŠÁKOVÁ Doubravka – KAISEROVÁ, Kristina (eds.), Visegradská paměť či višegradské paměti? Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů I, ÚJEP Ústí nad Labem 2014.
 • KAISEROVÁ, Kristina – NAJMAN Vít (eds.), Visegradská paměť či višegradské paměti? Paměť většiny a paměti menšin. Čítanka textů I, ÚJEP Ústí nad Labem 2017 (e-book: http://ff.ujep.cz/files/usgs/aktuality/visegrad_citanka.pdf).

Diplomové a bakalářské práce - nabídka témat

- Struktura obyvatelstva vobcích na Ústecku koncem 19. a počátku 20. století na základě sčítacích operátů 10
- Německé politické strany v českých zemích koncem 19. a počátkem 20. století - aktivity, odraz v tisku apod. 12
- Německý politický katolicismus v tisku a dobových brožurách 5
- Jihotyrolští uprchlíci za I. světové války na Ústecku

Další aktivity

Členství v profesních organizacích

 • Collegium Bohemicum – předsedkyně správní rady od roku 2016 dosud
 • Česká archivní společnost 1991-2014
 • Česko-slovensko-německá komisi historiků, členka, od roku 1999 dosud
 • Historische Kommission für die böhmischen Länder, mimořádná členka, od roku 2000
 • Národní komitét historiků ČR (členka výboru 2003-2005)
 • Redakční rada Ústeckého sborníku historického (členka), od roku 2009
 • Společnost pro dějiny Němců v Čechách, zakládající členka 1999, od 2000 předsedkyně
 • Sdružení historiků České republiky – Historického klubu 1872, členka
 • Vědecká rada FF UJEP, členka, od roku 2009