Sidebar

24
bře, ne
27 Aktuality

Kontakty

e-mail: brozovamarketa@centrum.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2017 – Vedoucí Centrálního depozitáře Literárního archivu Památníku národního písemnictví v Litoměřicích
 • 2014 – 2016 – Archivářka – specialistka digitálního archivu v odboru „Archiv hl. města Prahy“ Magistrátu hlavního města Prahy
 • 2008 – 2014 – Archivářka Státního okresního archivu v Teplicích
 • 2012 – FF UJEP – postgraduální externí doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2006 – 2009 – FF UJEP – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika – Archivnictví
 • Diplomová práce: „ Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova“
 • 2003 – 2006 – UJEP – bakalářské studium v oboru Kulturně historická regionalistika
 • Bakalářská práce: „Případ Hašišárna“

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Dějiny 2. poloviny 20. století – neoficiální kultura
 • Externí doktorské studium
 • Téma disertační práce: „Undergroundová kultura jako jev Komunistického systému v Československu (1965 – 1989)

Výzkum

 • Spoluřešitelka projektu: „Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech

Výuka

 • PVK – Neoficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – oficiální kultura v období tzv. normalizace
 • PVK – Prameny k neoficiální kultuře v období tzv. normalizace

Publikační činnost

 • Markéta Brožová, Undergroundová komunita na Nové Vísce u Chomutova a represivní opatření využívaná StB k eliminaci  undergroundových společenství, in: Konferenční sborník, Ostrava 2012, s. 4 – 10.   
 • Markéta Brožová, Neoficiální kultura v období tzv. normalizace. Undergroundové komunity, in: Ústecký sborník  historický, Supplementum 2/2, Kulturně historická regionalistika I., Ústí nad Labem 2012, s. 299-308
 • Markéta Brožová: Případ „Marihuana“ – proces s tzv. volnou mládeží v Ústí nad Labem. Skupina Švestka a spol. In: Ústecký sborník historický 1 - 2,  Ústí nad Labem 2013, s. 109 – 139.
 • Markéta Brožová: Marihuana jako zástupný důvod trestního stíhání vedoucí do kategorie nepřátelských osob. Pamäť národa 2, ročník XI., 2015, s. 13-24.
 • Markéta Brožová: „Apoštolové zkázy“ aneb toxikomanie a narkomanie jako zástupný důvod trestního stíhání mladých chartistů v severních Čechách. In: Reflexe undergroundu, Ústav pro studium totalitních režimů 2017.
 • Markéta Brožová: Hašišoví bratři. Toxikomanie jako zástupný důvod trestního stíhání v období tzv. normalizace. In: Za svou ideou, za svým cílem, Studia Historica XXX, Univerzita J. E. Purkyně 2018, s. 425 – 463.

Další výstupy

 • Vedoucí bakalářské práce: Dana Růžičková, “Historie undergroundové skupiny Umělá hmota” Vedoucí bakalářské práce: Daniel Andelt, Punková kultura na Teplicku v období “normalizace” a po roce 1989
 • Spoluřešitelka projektu SGS Klientelismus a korupce napříč staletími, téma studie: Markéta Brožová: Problematika korupce  v prostředí   spolupracovníků StB v období tzv. normalizace
 • Spoluřešitelka projektu: “Vliv prostředí na zdravotní stav populace v pánevních okresech Ústeckého kraje” – tvorba výstavních bannerů pro konferenci 25 let program Teplice: Životní prostředí a populace v Ústeckém kraji, konané 22. 10. 2015 v Kulturním domě v Teplicích. Organizátoři: ČSÚ, UJEP, Akademie věd České republiky, Statutární město Teplice a Ústecký kraj

Kontakty

e-mail: martin_tichy@atlas.cz

Vzdělání, profesní životopis

 • 2004–2007 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – magisterské studium
 • 1998–2003 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta – obor Kulturně historická regionalistka – bakalářské studium
 • od 2008 Ústav pro studium totalitních režimů
 • v roce 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR – člen pracovní skupiny pro vzdělávací obor Dějepis

Odborná specializace, téma disertační práce

Téma disertační práce: Vybrané politické procesy. Propaganda, mediální obraz. Problémy a limity interpretace…

Student externího doktorského studia na FF UJEP

 • Proměna české společnosti po druhé světové válce
 • Třetí odboj
 • Kultura a politika v prvním desetiletí komunistického režimu

Publikační činnost

Monografie

 • TICHÝ, Martin: Smrt bez spravedlnosti. Mrtví Ratajské obory. USTR, Praha 2017
 • TICHÝ, Martin: Říkali mu Dědek. Příběh protikomunistického odboje – Bayer a spol. ÚSTR, Praha 2011

Editor kolektivní monografie

 • SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2015

Články a kapitoly v kolektivních monografiích

 • TICHÝ, Martin: Popravy z lásky. Dokumenty milosti, naděje a zoufalství. In: ROKOSKÝ, Jaroslav – VESELÝ, Martin: Za svojí ideou, za svým cílem. Doplněk, Brno – Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem 2018, s. 203-227. 
 • TICHÝ, Martin: Hledání spravedlnosti v roce 1958. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor: Československo v letech 1954–1962. ÚSTR, Praha 2015, s. 559–568.
 • TICHÝ, Martin: Rudolf Kalčík. Životopisná črta. In: SVOBODA, Libor – TICHÝ, Martin: Cesty za svobodou. Kurýři a převaděči v padesátých letech 20. století. ÚSTR, Praha 2014, 205–229.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek o motivaci k třetímu odboji – výchozí podmínky, tradice a společenská východiska. In: VEBER, Václav – BUREŠ, Jan: Třetí odboj. Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 167–180.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • TICHÝ, Martin: K počátkům kolektivizace v okrese Doksy. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2014, č. 12. ABS – ÚSTR, Praha 2014, s. 123–152.
 • TICHÁ, Jana – TICHÝ, Martin: Dvacáté století ve světle života jedné ženy. Paměť a dějiny, 2013, roč. 7, č. 4, s. 48–58.
 • TICHÝ, Martin: Po vodě ku svobodě. Několik momentů ze života Josefa Nováka aneb o možných cestách protikomunistického odboje. Paměť a dějiny, 2011, roč. 5, č. 3, s. 97–108.
 • TICHÝ, Martin: „Vše je vymyšleno, vylháno a zkombinováno mnou…“ Konfrontace výpovědi agenta StB ve vězení a vzpomínek pamětníka aneb Několik otázek nad příběhem jména B. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2011, č. 9. ABS – ÚSTR, Praha 2011, s. 125–177.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Úvod. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 7–13.
 • TICHÝ, Martin: Několik poznámek k případu Jiřího Rábla. In: Odboj a Odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě. Sborník k mezinárodní konferenci. ÚSTR, Praha 2010, s. 303–318.
 • TICHÝ, Martin: Náhlá úmrtí ve vězeňských zařízeních. Několik otázek k problému na příkladu úmrtí Josefa Honse. Paměť a dějiny, 2010, roč. 4, č. 1, s. 93–107.
 • TICHÝ, Martin: Česká a slovenská hudba a totalita. Pokus o nástin historických souvislostí. In: DOUBRAVOVÁ, Jarmil (ed.): Česká a slovenská hudba a totalita. Hudební Chrudim. Sborník referátů muzikologické konference konané 22. 5. 2009 v Chrudimi. Chrudim 2009, s. 27–37.
 • TICHÝ, Martin: Muklovská dekáda jednoho „agrárníka“ aneb Oldřich Barták – jeden z tisíce. In: Sborník Archívu bezpečnostních složek, 2008, č. 6. ABS – ÚSTR, Praha 2009, s. 277–322.
 • HRADILEK, Adam – TICHÝ, Martin: Osudová mise Moravcova kurýra. Příběh plukovníka letectva ve výslužbě Miroslava Dvořáčka. Paměť a dějiny, 2009, roč. 3, č. 1, s 72–85.
 • TICHÝ, Martin: Tajný svaz osvobození Evropy. Odpor nebo odboj? Problém interpretace a několik úvah nad souvislostmi represí komunistického režimu. In: I mlčení je lež aneb jak mluvit a učit o komunistických zločinech. Sborník z konference. PANT, Ostrava 2009, s. 19–22

Další výstupy

Od roku 2015 spolupracuje s Plzeňskou filharmonií a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU na komponovaných koncertech:

 • 2015 Umělec a totalita.
 • 2018 Čelem k masám? Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948
 • 2018 Nejen Mnichov 1938. Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!
 • Nakladatelstvím FRAUS – spolupráce na webové podpoře s rozšiřujícími informacemi k dějepisnému učivu pro základní školy a víceletá gymnázia – 20. století: učebnicový text Třetí odboj

Spoluautor výstav a expozic:

 • Králové Šumavy (Die Könige des Böhmerwaldes) https://www.ustrcr.cz/vystavy/vystava-kralove-sumavy/
 • Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu https://rozkulaceno.cz/
 • Případ Světlana… Proměny obrazu třetího odboje http://pripadsvetlana.cz/#header
 • „Ve světle šťastných zítřků!“ Kolektivizace na Voticku https://www.kolektivizacevotice.cz/
 • 2009„My jsme to nevzdali!“. Příběhy 20. století – spolupráce na městské expozici spolu s Post Bellum – autor panelu na Jungmannově náměstí: Listopad 1989 z pohledu Britského velvyslanectví (Instalace: Praha 29. 10. – 23. 11. 2009)
 • 2009 Na úsvitu. Výstava k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv – příprava textových podkladů a fotografických dokumentů na téma lidská práva v Československu v 50. až 80. letech 20. století (Instalace: Úřad vlády v Praze 13. 10. – 27. 1. 2009)

 

Kontakty

e-mail: Filip.Stojanik@seznam.cz
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2015 – FF UJEP – postgraduální interní doktorské studium v oboru České dějiny
 • 2013–2015 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – navazující magisterské studium v oboru Kulturně historická regionalistika, specializace Archivnictví
 • 2010–2013 – Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem – bakalářské studium – Historie jednooborová

Odborná specializace, téma disertační práce

 • Československé dějiny 2. poloviny 20. století se zaměřením na projevy perzekuce ze strany komunistického režimu a na kulturní dějiny
 • Dějiny Ústecka
 • Orální historie

Výzkum

2014 Projekt FF UJEP v Ústí nad Labem

Ústecko 1968–1989 (spoluřešitel)
Hlavní řešitel Mgr. Markéta Brožová

Výuka

 • PVK – Vybrané kapitoly z čs. kulturních dějin 1945–1992
 • PVK – Československá divadla šedesátých let

Publikační činnost

 • Filip STOJANÍK, Československá televize šedesátých let dvacátého století a její vliv na liberalizaci tehdejší společnosti, In: Jaroslav ROKOSKÝ – Martin VESELÝ (eds.), Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989), Brno 2018. s. 339–389.    
 • Filip STOJANÍK, Životní příběh sester Drahomíry a Květy Svobodových na pozadí “akce 48“, in. Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 14/2016, Praha 2016, s. 197–234.
 • Filip STOJANÍK – Jana BERANOVÁ, Hostování vybraných československých divadel v německy mluvících zemích v šedesátých letech minulého století, in. Aura musica 5/2014, Ústí nad Labem 2014, s. 12-24.
 • Filip STOJANÍK, Příběh Hany Truncové, statečné ženy a politické vězeňkyně, in. Sborník Archivu bezpečnostních složek č. 12/2014, Praha 2014, s. 283-315.
 • Filip STOJANÍK, Ústecké předpremiéry Divadla za branou – kulturní klima šedesátých let v Ústí nad Labem, in. Ústecký sborník historický 2013/1-2, Ústí nad Labem 2013, s. 91-108.

 

Kontakty

e-mail: mir.salavova@gmail.com
kancelář: A 216

Vzdělání, profesní životopis

 • 2016-dosud - Doktorské studium – České dějiny.
 • 2014-2016 - Navazující magisterské studium – Historie jednooborové.
 • 2011-2014 - Bakalářské studium – Historie jednooborové.

Odborná specializace, téma disertační práce

 • studující, interní studium

Výzkum

 • Studentská grantová soutěž: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016-pokračuje.

Výuka

 • Vybrané problémy moderních dějin, vyučující.

Granty/projekty

 • SGS: Lidé a události v kontextu moderních dějin, hlavní řešitel Dr. Ivana Havlínová. 2016–pokračuje.

Kontakty

e-mail: ivanfuksa@gmail.com

Vzdělání, profesní životopis

V současné době vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1988. Vystudoval bakalářský obor Dokumentace památek a následně navazující magisterský obor Stavební historie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na stejné fakultě úspěšně splnil rigorózní řízení a získal titul PhDr. V současné době studuje doktorské studium obor České dějiny. V letech 2014 až 2016 pracoval jako kurátor Sbírky Muzea dělnického hnutí v Národním muzeu. Od roku 2017 pracuje jako kurátor sbírkových fondů VHÚ Praha. Jeho specializací jsou vojenské dějiny 1. republiky a fortifikace na našem území do třicetileté války do současnosti a zahraniční mise AČR po roce 1990.

Odborná specializace, téma disertační práce

Student doktorského studia na FF UJEP, téma disertační práce je zaměřená na připravovanou obranu severozápadních Čech proti případnému Německého útoku.

Publikační činnost

 • Fuksa, Ivan, Pevnost Terezín, Proti pruské rozpínavosti, Praha 2016.
 • Fuksa, Ivan, Opevnění náchodského údolí v letech 1936–1938, In: Svorník 13, Praha 2013.
 • Fuksa, Ivan, Srovnání předválečného opevnění u nás a ve světě, In: Svorník 13, Praha 2013.
 • Fuksa, Ivan, Předmostí pevnosti Terezín na pravém břehu Labe z roku 1813 a jeho osudy, In: Terezínské listy sv. 42, Praha 2014.
 • Fuksa, Ivan, Stručný stavební vývoj pevnosti Terezín v rozmezí let 1780-1888., In: Monumentorum custos, Ústí nad Labem 2014.
 • Fuksa, Ivan, Nerealizované projekty na modernizaci pevnosti Terezín v 19. století. In: Terezínské listy, Praha 2015
 • Fuksa, Ivan, Obecní váha – důležitý objekt pro obranu republiky v letech 1935 – 1938, In: Svorník 13, Praha 2015.
 • Fuksa, Ivan, Historie a současnost překážek v prostoru československého opevnění na Náchodsku, In: Monumenta vivent, Josefov 2015.
 • Fuksa, Ivan, Velké cvičení civilní protiletecké ochrany v prostoru Velké Prahy a Středních Čech v roce 1937, In: Středočeský sborník historický 42, Praha 2017.
 • Fuksa, Ivan, Pevnost Terezín ve válce 1866 optikou stavební historie, In: Mlha na Chlumu, prusko-rakouská válka v optice moderní historiografie, Hradec Králové 2018.

Další články...