Sidebar

2
dub, ne
35 Aktuality

Ústav slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od nynějška přijímá přihlášky na jedinečný projekt financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF s názvem Patriotismus – nacionalismus a národovectví v českých zemích.

Projekt je orientován na žáky a pedagogy středních škol a snaží se reflektovat aktuální společenské problémy jako jsou neonacismus, nacionalismus, jejich geneze, diferenciace atd. Pro zájemce ze strany středních škol je připravena ukázková hodina spojená s promítáním filmu a prací ve skupině za účasti didaktiků a historiků. Toto školení může probíhat přímo v domácím prostředí střední školy, nebo v pronajatých prostorách v Ústí nad Labem, kdy jsou doprava a stravné hrazeny z projektu. Pro studenty je v případě, že zvolí formu výjezdu připraven další doprovodný program spjatý s tématem hodiny jako jsou komentovaná prohlídka ústeckého muzea a jeho expozic a příprava expozice zabývající se dějinami Němců v českých zemích.

Hlavním výstupem projektu bude unikátní vzdělávací dokumentární film o šesti dílech, jeho kostrou bude chronologickou metodou řazený vývoj národního povědomí od počátků až k jeho extremistickým formám. Film bude doplněn jedinečnými archivními materiály a metodickou příručkou pro pedagogy dějepisu, společenských věd a dalších příbuzných oborů. Po dokončení projektu budou film i příručka k dispozici na jeho webových stránkách a budou je moci využívat učitelé při výuce v celé České republice. Samozřejmostí bude i zpětná vazba zúčastněných škol, jejichž připomínky a náměty didaktikům a historikům budou zapracovány do konečných výstupů a přispějí tak k jejich vyšší kvalitě.

Všichni zájemci z řad středních škol se mohou hlásit do 22. června 2012 na adrese Hanka.Lencova@seznam.cz, do přihlášky je nutné uvést, požadovanou formu školení, zda přímo na škole, nebo mimo školu v Ústí nad Labem. Informace o projektu jsou k dispozici na internetových stánkách www.ff.ujep.cz v sekci ÚSGS/ Projekty ÚSGS