Sidebar

24
bře,
41 Aktuality

Kontakty

e-mail: jan.musil@ujep.cz
tel.: 475 286 481
kancelář: B 301

Vzdělání, profesní životopis

 • 2013–2019: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (PřF UK), postgraduální studium v oboru Filosofie a dějiny přírodních věd. Název DisP: Měření Čechoslováků. Česká společnost biotypologická a konstituční lékařství v ČSR v letech 1937–1959. Disertační práci byla udělena pochvala děkana PřF UK „cum laude“. 
 • 2010–2013: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta (FF UJEP), navazující magisterské studium v oboru Politická filosofie. Název DP: Národ jako program: reflexe Rádlovy ideje národa jako politického procesu.
 • 2007–2010: FF UJEP, bakalářské studium v oboru Základy humanitní vzdělanosti se zaměřením na politologii. Název BP: Rádlova a Patočkova interpretace Sókrata.
 • 2003–2007: Gymnázium Děčín (zaměření všeobecné).
 • 2019–2020 zástupce vedoucí katedry KPF FF UJEP.
 • 2015–2020 tajemník KPF FF UJEP.
 • od 2014 odborný asistent na KPF FF UJEP.

Odborná specializace

Jan Musil se odborně specializuje na vybraná témata v české filosofii (otázka národa a filosofická reflexe nacionalizace, evropská integrace a idea Evropy). Též se zaměřuje na historii a ideologii rasismu v evropském myšlení a vývoj vědy a vědeckých teorií ve 20. století (zde zejména ozdravné vědecké programy a etatizace vědy, např. eugenika, biotypologie atd.).

Výzkum

Spoluřešitel

 • 2020–dosud: Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204056 Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti, hl. řešitel doc. Jan Havlíček, řešeno na PřF UK.
 • 2018–dosud: spoluřešitel projektu NAKI DG18P02OVV065 Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, hl. řešitel Dr. Tomáš Hermann, řešeno na PřF UK.
 • 2017–2019: Studentská grantová soutěž (SGS) Lidé a události v kontextu moderních dějin. Vybraná historická témata ve výuce společenských věd (občanské výchovy), hl. řešitelka Dr. Ivana Havlínová, řešeno na FF UJEP.
 • 2015–2016: SGS Filosofická interpretace Husova díla a otázek pravdy, relativity a hodnotové neutrality, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.
 • 2015: Projekt regionální spolupráce mezi Filosofickým ústavem AV ČR a FF UJEP Emanuel Rádl (1873–1942): Od dějin biologických teorií k teoriím národa a reflexím česko-německých vztahů, hl. řešitel Dr. Ivan Landa.
 • 2011–2013: SGS Česká praktická filosofie, hl. řešitel Dr. Martin Šimsa, řešeno na FF UJEP.

Externí spolupracovník, stipendista

 • 2016–2018: GA ČR: GA16-03442S Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze, 1920–1939, hl. řešitel prof. Stanislav Komárek, řešeno na PřF UK.
 • 2015–2017: Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204 004 Příroda a kultura – interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě, hl. řešitel doc. Jan Havlíček, řešeno na PřF UK (2012–2017).

Stáže a studijní pobyty

 • 07/2017–09/2017 Praktická stáž v rámci programu Erasmus+ na University of Leeds (UK), školitel prof. Gregory Radick.

Vystoupení v zahraničí

 • „Biotypology in Czechoslovakia (1930–1960): Between Eugenics, Occupational Medicine, and Anthropometry“,Workshop Creative Cities: Knowledge of Nature and Networks of Science, Centre for the History of Science, Medicine, and Technology. Faculty of History, University of Oxford, Oxford, 27. 6. 2019.
 • „A Historian of Biology Emanuel Rádl“ (společně s Tomášem Hermannem),Workshop Political Epistemologies of Eastern Europe, Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, University of Erfurt, Erfurt, 24.–25. 11. 2017.   
 • „The Measurement of Workers in Interwar Czechoslovakia“, Workshop, School of Philosophy, Religion and History of Science, University of Leeds, Leeds, 9. 8. 2017.
 • „Malý a velký národ. Proměna recepce Ruska u československých filosofů“, Kulatý stůl Recepce české kultury v Rusku, Санкт-Петербургский государственный университет, Sankt Petěrburg, 6. 5. 2013.

Ocenění

 • Laureát Ceny Zdeňka Horského za nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti za rok 2019.

Publikační činnost

Odborné články, kapitoly v monografiích

 • MUSIL, Jan: „Meziválečné Československo centrem nadnárodní aliance odpůrců rasismu“, in: Havlínová, Ivana: Lidé a události v kontextu moderních dějin (v tisku).
 • MUSIL, Jan: „Mocní snílci: Jan A. Baťa a Andrej Babiš mezi ideologií a utopií“, in: Tentýž (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020, s. 109–139.
 • MUSIL, Jan: „Pravda jako životní princip ve filosofii vitalismu (Rádl – Mareš)“, in: Šimsa, Martin (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem: AUP 2018, s. 95–109.
 • KARDOŠ, Rudolf – MUSIL, Jan: „Za republiku a demokracii: Karel Weigner mezi zednáři a eugeniky“, Dějiny věd a techniky 50/2017, č. 4, s. 259–280.
 • MUSIL, Jan: „Pohrdání lidským potenciálem v dramatech A. P. Čechova? Pokus o filosofickou etudu“, in: Hoblík, Jiří (ed.): Filosofické procházky českou a ruskou literaturou. Ústí nad Labem: AUP 2017, s. 33–45.
 • MUSIL, Jan: „Zdravá demokracie“, in: Šimsa, Martin (ed.): Náboženství a filosofie v sekulární demokracii. Ústí nad Labem: AUP 2016, s. 189–205.
 • MUSIL, Jan: „Možnosti a meze demokratické kritiky“, in: Šimsa, Martin (ed.): Kritická reflexe demokracie a občanské společnosti. Ústí nad Labem: AUP 2015, s. 181–194.
 • MUSIL, Jan: „Národ mezi filosofií a antropologií (Emanuel Rádl a Jindřich Matiegka)“, in: Tentýž (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem: AUP 2015, s. 72–90.
 • MUSIL, Jan: „Národ v Evropě a české myšlení“, in: Tentýž: Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem: AUP 2015, s. 7–16.
 • MUSIL, Jan: „Eugenický entuziasmus: Ideály humanitní a zušlechťování národa“, in: Boštík, Pavel – Horák, Pavel – Hradecký, Tomáš (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století IX. Hradec Králové: FF UHK 2014, s. 197–206.
 • MUSIL, Jan: „Filosofova nesnáz s mocí“, in: Šimsa, Martin (ed.): Nepředmětné výzvy české filosofie. K myšlení Ladislava Hejdánka. Ústí nad Labem: AUP 2013, s. 361–373.

Zprávy

 • MUSIL, Jan: „Příběhy míst“, Ústecký sborník historický/Aussiger historische Zeitschrift 2013, č. 1–2, s. 155–157.
 • MUSIL, Jan: „Interaktivní výstava ‚Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa‘ se vydala na cestu Českou republikou“, Monumentorum Custos 2013, č. 1–2, s. 102–103.
 • MUSIL, Jan: „Nepředmětné výzvy české filosofie. Zpráva z filosofické konference konané ve dnech 10.–12. října 2012 v Písku“, Reflexe: Filosofický časopis 2013, č. 44, s. 191–192.
 • HERMANN, Tomáš – MUSIL, Jan: „Zakladatel Křesťanské revue Emanuel Rádl a projekt edice jeho spisů“, Křesťanská revue 82/2015, č. 5, s. 52–56.

Skripta ke stažení

 • MUSIL, Jan: pdf Proseminář ze společenských věd. Opora pro studenty v kombinované formě bakalářského studijního programu „Základy humanitních studií“. Ústí nad Labem: FF UJEP 2019.
 • MUSIL, Jan: pdf Kořeny rasismu. Skripta pro studenty programu Základy humanitních studií. Ústí nad Labem: FF UJEP 2021.
 • MUSIL, Jan: pdf Seminář k bakalářské práci / Seminář k diplomové práci. Opora pro studenty v kombinované formě bakalářského studijního programu „Společenské vědy provzdělávání“ a pro studenty v kombinované formě navazujícího studijního programu „Učitelství společenských věd“. Ústí nad Labem: FF UJEP 2020.

Editor

 • MUSIL, Jan (ed.): Reflexe moci a moc reflexe. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020.
 • MUSIL, Jan (ed.): Národ a Evropa v českém myšlení. Ústí nad Labem: AUP 2015.

Redaktor

 • HERMANN, Tomáš (ed.): Věda mezi mnohými. Multikulturní a multinacionální souvislosti vědy a vzdělanosti v Československu 1918–1948 (v tisku).
 • HEJDÁNEK, Ladislav: „Rádlovo pojetí pravdy“, in: Šimsa, Martin (ed.): Relativismus a (post)pravda v demokracii. Ústí nad Labem: AUP 2018, s. 279–313.
 • ŠIMSA, Martin (ed.): Interpretace a kritika díla Jana Husa. Ústí nad Labem: AUP 2016.

Členství v profesních a odborných organizacích

 • Společnost pro dějiny věd a techniky (člen), od 2020.

Supervize

 • Společnost pro dějiny věd a techniky (člen), od 2020.

Další aktivity

 • 2019 – dosud: pořádání Letní školy humanitních studií v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408).
 • 2019 spolupráce s Centrem občanského vzdělávání (COV.UL) při KPF FF UJEP.
 • 2018 – dosud: koordinátor projektu NAKI DG18P02OVV065 Živá mapa: Topografie dějin přírodních věd v českých zemích, hl. řešitel Dr. Tomáš Hermann, řešeno na PřF UK.
 • 2014–2015: Metodik seminářů, workshopů, kurzů a školení klíčové aktivity 05 v projektu OP VK Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (CZ.1.07/2.2.00/29.0023), řešeno na UJEP.
 • 2013 – dosud: spolupořádání / lektor, Letní škola historie, Katedra historie, FF UJEP.
 • 2012–2015: koordinátor projektu NAKI DF11P01OVV034 Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa, hl. řešitel Dr. Oldřich Tůma, řešeno na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., a Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP.
 • 2012–2014: koordinátor aktivit Filozofické fakulty v projektu OP VK Otevřená univerzita, otevřená věda (CZ.1.07/2.3.00/35.0044), řešeno na UJEP.

 

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer